Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.32 от ДОПК N 014/ 17.10.2011г.

ГРИЙН АЙЛ КЪНСТРAКШЪН ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен N от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 1 4 3 9 3 5 2
Адрес за кореспонденция гр. Несебър ПК 8230, ул.”Струма” 23, вх.Б, ап.20
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър ПК 8230, ул.”Струма” 23, вх.Б, ап.20
Представлявано от Веселин Йорданов Жеков
(трите имена на представителя/пълномощника)

Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 17 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 029/ 14.10.2011г.
ЕТ „РИЛА-МАРИАНА СТОЙЧЕВА” (име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен N от регистъра на НАП
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N029/29.07.2011г. и покана N029/29.07.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 14 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ
На 13.10.2011г. от 13:30ч. в Община Несебър на улица „Еделвайс” N10 ще се проведе второ заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите предложения по открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в УПИ I – общ.кв.27 в гр. Обзор, община Несебър”
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Отдел „Капитално строителство и проектиране”
Публикувано 12 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР Изх. N 92-00-3833 / 15.08.2011г.
С настоящето на основание чл.61 , ал. 3 от АПК във връзка с чл.131 , ал.2 от ЗУТ техническа служба при Кметство Обзор , Община Несебър съобщава , че с протоколно решение т.4 от протокол N 14 от 20.07.2011 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ VI-201(ПИ 53045.502.251) ; УПИ V-202 (ПИ 53045.502.252) ; УПИ IV-291 (ПИ 53045.502.253) ; УПИ IX-203 (ПИ 53045.502.235) и УПИ VIII-203 (ПИ 53045.502.234) от кв. 41 по регулационния план на гр. Обзор , община Несебър , с който се запазва начина на застрояване „свързано” за горе цитираните УПИ и се променят градоустройствените показатели както следва : за УПИ VI-201(ПИ 53045.502.251) - Кпл.=50% , Кинт.=2.00 и Н до 13.50м. ; за УПИ V-202 (ПИ 53045.502.252) - Кпл.=70% , Кинт.=2.00 и Н до 13.50м. ; за УПИ IV-291 (ПИ 53045.502.253) - Кпл. = не се ограничава , Кинт.=не се ограничава и Н до 13.50м.; за УПИ IX-203 (ПИ 53045.502.235) - Кпл. = не се ограничава , Кинт.=не се ограничава и Н до 13.50м. и за УПИ VIII-203 (ПИ 53045.502.234) - Кпл.=70% , Кинт.=2.00 и Н до 13.50м.
Проектът се намира в техническа служба при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”N2 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок от настоящото съобщение до Община Несебър.
тел. за справка 0556 / 32257
Публикувано 12 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” N2, тел.0556/ 3 22 57
СЪОБЩЕНИЕ

Кметство гр.Обзор , техническа служба съобщава на заинтересованите лица , че със заповед N 268 от 19.07.2011г. на Кмета на Община Несебър на основание чл.124, ал.2 и 7 във връзка с чл.59, ал.1, чл.126, ал.6 и чл.128, ал.1 от ЗУТ се разрешава да бъде изработен и процедиран ПУП – парцеларен план за укрепване на свлачище м.”Срещу село” ,западно от кв. 32 , гр. Обзор през ПИ 53045.531.941 ; ПИ 53045.531.7 ; ПИ 53045.531.8 ; ПИ 53045.531.9 ; ПИ 53045.531.10 ; ПИ 53045.531.434 ; ПИ 53045.531.433 ; ПИ 53045.531.11 ; ПИ 53045.531.842 ; ПИ 53045.531.530 ; ПИ 53045.522.430 ; ПИ 53045.522.431 ; ПИ 53045.531.2 и ПИ 53045.531.843
Предварителния проект и заповедта се намират в отдел “ТСУ” при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов” N2 и може да бъдат прегледани от заинтересованите лица.
Публикувано 11 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews