Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р -СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-5570/24.10.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IX-456 в кв.22 А /61056.502.397/ по плана на с.Равда . Проектът за застрояване касае промяна отреждането на УПИ IX-456 в кв.22 А /61056.502.397/ от за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” на за „Курортно строителство”-устройствена зона „Ок” и установяване на устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=13.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 24 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 028/ 21.10.2011г.
ЕТ „РОСА-РУСКА МИНЧЕВА”
ЕИК по БУЛСТАТ 0 2 0 9 7 4 9 6 1
Представлявано от Руска Ангелова Минчева
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N 028/29.07.2011г. и покана N028/29.07.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 047/ 20.10.2011г.
„ФЛАГМАН - 2005” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 7 1 1 1 0
Адрес за кореспонденция гр. Несебър ПК8230, ул.Хан Крум N11
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър ПК8230, ул.Хан Крум N11
Представлявано от Радослав Петков Трасиев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N047/04.08.2011г. и покана N047/04.08.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 20 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 034/ 19.10.2011г.
„ФЕНИКС - 99” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 2 6 3 2 7 1
Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул.Вардар 53
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС 3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N 034/01.08.2011г. и покана N034/01.08.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 19 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 031/ 18.10.2011г.
„ПОЛЮСИ” АД; ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 0 5 6 7 1 4
Адрес за кореспонденция гр. НЕСЕБЪР ПК 8240, КК “Слънчев Бряг” хотел Север п.к.140; Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. НЕСЕБЪР ПК 8240, КК “Слънчев Бряг” хотел Север п.к.140 Представлявано от Валери Петров Кръстев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N031/29.07.2011г. и покана N031/29.07.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 18 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews