Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д - N 1651 / 28.10.2011 год.
На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.N 08-00-368/28.10.2011 год. на Кметство Равда, Писмо изх.N 908/21.10.2011 г. на звено”БКС” на Кметство гр.Обзор, Писмо изх.N 08-00-366/26.10.2011 г. на звено”БКС” на Кметство гр. Свети Влас и Писмо изх.N 144/27.10.2011 г. на Управление „БКС” - Несебър

О П Р Е Д Е Л Я М

Районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2012 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:
Райони включени в системата за организирано поддържане на чистотата >>

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД N 1651 / 28.10.2011 год.>>
Публикувано 11 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 057/ 07.11.2011г.
„ДЕЛТА 2001” ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 0 1 8 9 7 2 5
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. София ПК1111, р-н Слатина, ул.”Борис Христов” N 14
Представлявано от Огнян Маринов Сапунов

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N057/07.11.2011г. и покана N057/07.11.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 07 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 056/ 01.11.2011г.
„ЛИБРА - 4” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 0 1 1 8 3 1 5
Адрес за кореспонденция гр. София ПК1303, р-н Възраждане, ул.”Софроний Врачански” N 53
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N056/01.11.2011г. и покана N056/01.11.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 01 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 049/ 31.10.2011г.
„ТОТЕМ - 1” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 7 2 3 3 3
Адрес за кореспонденция гр. Свети Влас ПК8256, ул.Чайка, N37
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Свети Влас ПК8256, ул.Чайка, N37
Представлявано от Татяна Колева Николчева
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N049/08.08.2011г. и покана №049/08.08.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!

Публикувано на 31 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 01 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-5604/25.10.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ЧПУП-ПЗ и РУП за УПИ III-476,477, кв.58, с идентиф. по одобрена КК(ПИ61056.502.464) по плана на с.Равда.
С проекта се спазва предвиждането на одобрения план за регулация по отношение на границите на имота, като се променя само номера му от УПИ III-476,477 на УПИ III-464, в съответствие с идентификатора по одобрена КК. Запазва се начинът на застрояване – свободно основно застрояване и устройствената зона „Жм”, както и характера на застрояване от ниско (Н=10.00м), предлага се завишаване на Кинт.=1.00 на Кинт.=1.2 в рамките на нормативните стойности за зона „Жм”, съгласно чл.19, ал.1 от Наредба N7 за ПНУОВТУЗ.
Публикувано 25 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews