Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д N1716
Гр.Несебър, 24.11.2011 г.


На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и Решение N1500 от Протокол N40/19.09.2011г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по КК на с.Кошарица, на площ от 18,803дка, м.”Лонгоза”, с начин на трайно ползване – нива, III категория, неполивна, АОС N4857/31.08.2011г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна арендна цена - в размер на 25.80лв. на декар или 485.40лв. без ДДС,
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
PЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
РЕШЕНИЕ N БС- 67- ПР/03.11.2011
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
въздействието върху околната среда На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. З и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1, чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл.31 ал.4 от Закона за биологичното разнообразие; чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.8, т.2, чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. N 2983 от 04.07.2011 г. / и представената писмена документация по Приложение N 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. N 2983 от 04.07.2011 г./ и допълнителна информация с вх.№ 2983 от 07,09.2011 г. и 01.11.2011 г.)
Целият документ виж тук!
Публикувано 23 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с оптускане на безлихвен заем от Предприятието за опазване на околната среда на дейностите по инвестиционен проект, фаза ТП/РП за обект „Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ- Равда” ,
Община Несебър кани жителите на общината на обществено обсъждане, което ще се проведе на 29.11.2011г. в зала „Мелсас” /сградата на Общински съвет/-гр.Несебърот 10.30часа.

Екологичния обект ” Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ- Равда” , ще бъде предложен за кандидастване за отпускане на държавна помощ , изразяваща се в безлихвен заем от ПУДООС, за финансово обезпечаване на проекта на стойност до 10 млн.лв.
Публикувано 22 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р -СЪОБЩЕНИЕ
изх.N94-00-6031/21.11.2011г.


Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план/план за застрояване/ за имоти пл.39164.15.71 и 39164.15.74 в землището на с.Кошарица, м.”Йовче дере”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ промяна отреждането на имотите от „Вилни сгради” за „Фотоволтаина електроцентрала” ”-устройствена зона “Пп”, при устройствени показатели:Кпл.=80%, Кинт.=1.00 максимална височина Н=7.00м. и минимално озеленена площ 20%.

Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано 21 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за приемане на НАРЕДБА за управление на горските територии на община Несебър.
Приемането на наредбата се прави за по – голяма яснота и предотвратяване на спорове при тълкуване на разпоредбите и по-добър ред за управление на горските територии общинска собственост.
В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.
Изтегли - Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община Несебър
Публикувано 18 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews