Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00- 6226 /29.11.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-общ/ПИ 11538.502.189/ в кв.32 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ. Плана за регулация касае обособяване от УПИ III-общ/ПИ 11538.502.189/ в кв.32 с отреждане „за Трафопост” на площ от 1 181кв.м на новообразувани УПИ III-189 с отреждане „за трафопост”-устройствена зона „Ц” на площ от 226кв.м и УПИ VIII-189 с отреждане „за детска площадка”-устройствена зона „Од” на площ от 995 кв.м. С плана за застрояване за новообразувания УПИ ІІІ-189 се установяват устройствени показатели: Кпл.- 40%, Кинт.- 0.40, максимална етажност 1 етаж и минимално озеленяване 50%. За новообразувания УПИ VІІІ-189 се установяват устройствени показатели: Кпл.- 10%, Кинт.- 0.10, максимална етажност 1 етаж и минимално озеленяване 70%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” 10 ет. 3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт 0554/29331
Публикувано 29 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-6188/28.11.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед N377 от 25.11.2011 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XVII-457 в кв.22 А /61056.502.411/ по плана на с.Равда .
Проектът за застрояване касае промяна отреждането на УПИ IX-456 в кв.22 А /61056.502.397/ от за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” на за „Курортно строителство”-устройствена зона „Ок” и установяване на устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=13.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст.N36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
У П Р А В Л Е Н И Е Б К С - О Б Я В А
1. Ръководството на Управление БКС гр. Несебър,съобщава на гражданите живущи в ж.к. Черно море, че от 01.12.2011 г. започва процедура по организацията на сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване в района.
2. На гражданите, които са заплатили такса смет, ще бъдат раздадени индивидуални контейнери ( 240 л.) по 1 бр. на семейство, срещу копие от квитанция за платена такса смет с приемо - предавателен протокол.
3. Сметоизвозването на битовия отпадък, ще се извършва два пъти седмично – зимен период и през ден – летен период.
4.Временните съдове тип „ бобър ” които се ползват в момента, ще бъдат прибрани.
5.Въпросите възникнали по снабдяването на гражданите със съдове, организацията на процеса за доставянето им и уточняване на местоположението им, както и осигуряването на достъп до тях да бъдат отнасяни към Специалиста на района – Янка Георгиева Николова – тел. за контакт : 0893 505 238 и 0893 303 745.
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N94-00-6183/28.11.2011г.
Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със заповед N879/25.11.2011 год. е допуснат ПУП-Парцеларен план за „Кабел 20 КV за имот с идентификатор 61056.15.20” в землището на с.Равда, м.”Чокур Чалък” за ПИ 61056.15.20 за процедиране и одобряване на парцеларен план и учредяване правото на преминаване през общински имоти, разгледан и приет с Решение N1491 от протокол N40/19.09.2011г. на Об. Съвет Несебър. Според заявеното намерение новопроектираният кабел започва от съществуващ ЖР стълб N38 на ВЛ „Чимово”, минава в северния край на полски пътища 61056.15.102, 61056.15.105 и 61056. 83.101 на минимално разстояние 2.00м. от границите на имотите от север и достига до ПИ 61056.15.20. Трасето на кабела е с дължина 375 м.л., с определен сервитут по 2 м. от двете страни.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
O Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N1717 Гр.Несебър, 24.11.2011 г.
На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и Решение N1498 от Протокол N40/19.09.2011г. и Решение N1322 от Протокол N36/11.04.2011г.на Общински съвет – Несебър
З А П О В Я Д В А М :
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост за отглеждане на животни, при следните условия:
1.Начална конкурсна годишна наемна цена:
-За земеделски имот с кадастрален идентификатор N58431.105.72 по КК на с.Приселци, на площ от 2682кв.м, м.”Припека”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, IV категория, АчОС N4853/31.08.2011г., в размер на 88,51лв. без ДДС;
Публикувано 28 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews