Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00-6242 /30.11.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-463/ПИ 11538.503.43/ в кв.43 по плана на гр.Свети Влас.
Плана касае свързано застрояване между УПИ І и УПИ ІІ , като се предвижда настрояване до Н= 11.00м/Г+3/ на УПИ І и частично на УПИ ІІ до 3м с вътрешнорегулационната линия с УПИ ІІІ. Не се променя отреждането на УПИ.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет. 3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт 0554/29331
Публикувано 30 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00-6245/30.11.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-общ/ПИ 11538.503.174/ в кв.34 по плана на гр.Свети Влас. Плана за регулация касае обособяване от УПИ VІІ-522/ПИ 11538.503.174/ в кв.34 с отреждане „за Трафопост” на площ от 207кв.м на новообразувани УПИ VІІ-174 с отреждане „за трафопост”-устройствена зона „Ц” на площ от 46кв.м и УПИ VІІІ-174 с отреждане „за озеленяване”-устройствена зона „Оз” на площ от 161 кв.м. С плана за застрояване за новообразувания УПИ VІІ-174 се регламентира в застройка съществуващата сграда за нуждите на енергийно съоръжение-трафопост и се обезпечава възможността за нов трафопост и се установяват устройствени показатели: Кпл.- 60%, Кинт.- 0.60, максимална етажност 1 етаж и минимално озеленяване 35%. Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет. 3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт 0554/29331
Публикувано 30 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р- С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00-6243/30.11.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-7071/ПИ 11538.502.205/ в кв.26 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ.
Плана касае промяна отреждането УПИ ІІІ-7071/ПИ 11538.502.205/ в кв.24 от „За курортно строителство”-устройствена зона „Ок” на „Жилищна сграда за сезонно ползване”-устройствена зона „Жс” и промяна на устройствени показатели: Кпл.- от 30% на 60%, Кинт.- от 1.00 на 2.00, максимална височина на застрояване Н= 10.00м на Н= 15.00м и минимално озеленяване от 50% на 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет. 3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт 0554/29331
Публикувано 30 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00-6244/30.11.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-общ/ПИ 11538.502.177/ в кв.24 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ. Плана за регулация касае обособяване от УПИ IV-общ/ПИ 11538.502.177/ в кв.24 с отреждане „за Трафопост” на площ от 223кв.м на новообразувани УПИ IV-177 с отреждане „за трафопост”-устройствена зона „Ц” на площ от 142кв.м и УПИ VIII-177 с отреждане „за озеленяване”-устройствена зона „Оз” на площ от 81 кв.м. С плана за застрояване за новообразувания УПИ ІV-177 се регламентира в застройка съществуващата сграда за нуждите на енергийно съоръжение-трафопост и се обезпечава възможността за нов трафопост и се установяват устройствени показатели: Кпл.- 40%, Кинт.- 0.40, максимална етажност 1 етаж и минимално озеленяване 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет. 3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт 0554/29331
Публикувано 30 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С оглед прецизиране на някои текстове и осигуряване финансовата обезпеченост на общината общинската администрация предлага

Проект за

Измение на Наредба N 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с протокол N 5 от 27.02.2008 г.
1. В чл. 18 се правят следните изменения:
- данъчната ставка от “0,8” се променя на “ 1,2”.
2. В чл. 41се променят както следва:
Публикувано 29 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews