Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 08.12.2011 г. от 11.00 -13.00 часа в сградата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се появява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
За справки и записвания – 0554 29367 – Община Несебър
Публикувано 08 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-6416/08.12.2011 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №390 от 05.12.2011 год. е одобрено изменение на ПУП-РУП за УПИ ІІІ-476,477 в кв.58 /61056.502.464/ по плана на с.Равда .

Изменение на подробния устройствен план - Работен устройствен план (РУП) за УПИ ІІІ-476,477 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.464, находящ се в кв.58 по плана на с.Равда, с който план за привеждане номерацията на имота в съответствие въведената с КК и КР на населеното място се променя номера на имота от УПИ ІІІ-476,477 на УПИ ІІІ-464.
Публикувано 08 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-6233/06.12.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на Пагона Петрова Костадинова, н-ци на Станко Неделчев Калдърдонов и н-ци на Траю Иванов Русев, че със Заповед №358/28.10.2011г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.73.11 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.73.11 на площ от 3901кв.м. с отреждане за „склад за строителни материали, офиси и търговия”, - устройствена зона „Пп”, при устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Н=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%”.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от дата на съобщението.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 06 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
Съобщение:

Община Несебър съобщава, че на 08.12.2011 г. от 10.00 ч. в конферентен център „Несебър” (СОЧИ), експертен екип на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), ще проведе работно представяне на текущите резултати от изработването на Плана за опазване и управление на Старинен Несебър.






.
Публикувано 05 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00- 6234 /29.11.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-общ/ПИ 11538.502.58/ в кв.7 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ. Плана за регулация касае обособяване от УПИ ІХ-общ/ПИ 11538.502.58/ в кв.7 с отреждане „за Трафопост” на площ от 371кв.м на новообразувани УПИ ІХ-58 с отреждане „за трафопост”-устройствена зона „Ц” на площ от 120кв.м и УПИ ХІІІ-58 с отреждане „за детска площадка, КОО, спорт, атракции и озеленяване”-устройствена зона „Од” на площ от 251 кв.м. С плана за застрояване за новообразувания УПИ ІХ-58 се регламентира в застройка съществуващата сграда за нуждите на енергийно съоръжение-трафопост и се обезпечава възможността за нов трафопост и се установяват устройствени показатели: Кпл.- 40%, Кинт.- 0.40, максимална етажност 1 етаж и минимално ‘озеленяване 50%. За новообразувания УПИ ХІІІ-58 се установяват устройствени показатели: Кпл.- 20%, Кинт.- 0.20, максимална етажност 1 етаж и минимално озеленяване 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” 10 ет. 3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331
Публикувано 01 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews