Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-227 от 16.01.2012 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър уведомява ИВАНКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА, КОСТАДИН НИКОЛОВ САВОВ, СЛАВЧО НИКОЛОВ ПРОДАНОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПРОДАНОВ И КОСТАДИН АТАНСОВ ТУДЖАРОВ от гр.Несебър, ул.”Дюните” №39 че във връзка с постъпило в общинска администрация Несебър заявление с вх.№92-00-4307/09.08.2011 г от „Елайт” ЕООД и заявление вх.№92-00-4306/09.08.2011 г. от „Г.Марков” ЕООД е образувано производство за издаване на заповед за учредяване право на прокарване в чужд имот по реда на чл.193, ал.3 от ЗУТ.
Заявителите „Елайт” ЕООД и „Г.Марков” ЕООД са поискали да бъде издадена заповед, с която по реда на цитираната норма в полза на дружествата да бъде учредено право на прокарване за изграждане на линеен енергиен обект, представляващ „20 kV кабелни линии до новоизграден БКТП”, 28 метра от трасето на който се предвижда да премине през имот с идентификатор 73571.35.33, Ваша собственост.
Публикувано 17 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-010/03.01.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имот пл.№461, кв.52 с идентификатор 61056.502.441 по кадастрална карта на с.Равда . Плана за регулация касае обособяване на част от имот пл.№461 в кв.52 на площ от 730 кв.м на УПИ-461 в кв.52 на площ от 730 кв.м като регулационните граници се провеждат по имотните граници на имот с идентификатор 61056.502.441
С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда”За жилищно строителство”- усгройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели: Кплътност=40%, Кинтензивност=1,80, максимална височина Н=12,00м и минималн озоленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 12 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на детска градина в УПИ VI-417,418 по плана на гр. Несебър, община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ № БС-01-ПР/03.01.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на детска градина в УПИ VI-417,418 по плана на гр. Несебър, община Несебър” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Детска градина в новообразуван УПИ VI-417,418, кв.34 по плана на гр. Несебър при запазване височината на застрояване Н=7.00м. до два етажа ниско, свободно застрояване.
Публикувано 10 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 078/ 14.12.2011г.
„ФЕНИКС - 99” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 2 6 3 2 7 1
Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул.Вардар №53
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, ул.Вардар №53
Представлявано от Здравко Йонков Бакалов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации №078/06.12.2011г. и покана №078/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 14 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 077/ 13.12.2011г.
„ФЕНИКС - 99” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 2 6 3 2 71 Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул.Вардар №53
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, ул.Вардар №53
Представлявано от Здравко Йонков Бакалов

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации №077/05.12.2011г. и покана №077/05.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 13 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews