Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-805/09.02.2012г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на ПИ 39164.15.70; 39164.15.69; 39164.15.196; 39164.15.335;39164.15.98;39164.15.154 и 39164.15.75, че със заповед №26/26.01.2012 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменение ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.15.71 и 39164.15.74 в месността”Йовче дере”в землището на с.Кошарица –касаещо промяна отреждането на имотите от „Вилни сгради” за „Фотоволтаична електроцентрала” устроиствена зона „Пп” при устройствени показатели: Кпл.=80%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=7.00 м и минимално озеленена площ 20%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано 10 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ОТ 15.02.2012ГОД. ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ” ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МАГНИТНИ КАРТИ ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СТАРИЯ ГРАД НЕСЕБЪР И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАРКО МЕСТА.ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ,ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ЛИЧНА КАРТА ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ДА БЪДЕ ВЪРНАТ МИНАЛОГОДИШНИЯ ПРОПУСК ЗА ПАРКИНГА.

.
Публикувано 01 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-502/25.01.2012г.
Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава,че с решение т.8 от протокол №1 от заседание на ОбЕСУТ гр.Несебър, проведено на 18.01.2012 год. е приет проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 18469.501.455 и 18469.501.452 по кадастралната карта на с.Гюльовца .
В частта план за регулация се предвижда урегулиране на имоти с идентификатори 18469.501.455 на площ 752 кв.м. и имот 18469.501.452 на площ от 1719 кв.м. с начин на трайно ползване урбанизирани на новообразувани УПИ ІХ-455 и УПИ Х-452 в кв.46 при което северните граници на новообразуваните УПИ се провежда по границата на одобрена с преходен ПУП улица, следствие на което130 кв.м. от имот 18469.501-455 преминават към улица и с влизане в сила на плана собствеността върху нея преминава в полза на община Несебър. Новообразувания УПИ ІХ-455 се урегулира на площ 500 кв.м. а новообразувания УПИ Х-452 се урегулира на площ от 1873 кв.м., от които 1719 кв.м. от имот с идентификатор 18469.501.455 и 122 кв.м. от имот с идентификатор 18469.501.452.
Публикувано 25 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 074/ 24.01.2012г.
„ТОТЕМ - 1” ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 7 2 3 3 3
Адрес за кореспонденция гр. Свети Влас ПК8256, ул.Чайка, №37
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Свети Влас ПК8256, ул.Чайка, №37
Представлявано от Татяна Колева Николчева
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации №074/24.01.2012г. и покана №074/24.01.2012г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 24 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews