Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 66/ 20.02.2012г.
Кооперация "ВОИН ГРУП" ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 2 9 4 5 6 Адрес за кореспонденция гр. Шумен 9700, ул. Д - р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ No 1, вх. 1, ет. 1, ап. 2
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Шумен 9700, ул. Д - р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ No 1, вх. 1, ет. 1, ап. 2
Представлявано от председател: ЖИВКО ДИМИТРОВ КЪРШОВСКИ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №66/08.12.2011г. и покана №66/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 20 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 18/ 17.02.2012г.
“БОВЕ-1” ООД ; ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 0 9 3 2 5 3
Адрес за кореспонденция гр.БУРГАС, УЛ. „МАКЕДОНИЯ”№17
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр.БУРГАС, УЛ. „МАКЕДОНИЯ”№17
Представлявано от Добрин Александров Узунов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №18/08.12.2011г. и покана №18/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 17 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Съобщение с изх.№92-00-114/07.02.2012г.
ЕТ „Зарев - 63 – Заро Зарев”
представляван от Заро Георгиев Зарев
с адрес гр.София, кв.”Владая”, ул.”Китен” №34

Уважаеми г-н Зарев,
С Договор за наем №23/03.07.2008г. сте наемател на общински имот, представляващ: Обект №4.3 – закрита площ – 29.69 кв.м и открита площ от 5.00 кв.м, находящ се в Базар „Пристанище” – гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, за срок от 3 /три/ години, считано от 03.07.2008г. След тази дата сте продължили да ползвате общинския имот като до м.февруари 2012г. дължите наем в размер на 1 550 лв. с ДДС, като до изплащане на задължението Ви се начислява законова лихва.
Публикувано 16 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността началник отдел „Несебър – Световно наследство” на община Несебър
на осн. чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, /тел. за справки 0554/29 397/, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 85/16.02.2012год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжността – Началник отдел „Несебър – Световно наследство”
2. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образователна степен: бакалавър;
• Професионална област - филология, философия;
• Професионален опит: 4 години или придобит ранг ІІІ младши;
• Допълнителни познания и квалификации, носещи предимство за
Публикувано 16 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
O Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №.84/16.02.2012 година

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на служител при следните условия:
1. Длъжност – Главен експерт в отдел „Несебър – световно наследство”
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование: висше – археология, история;
- образователна степен: бакалавър, магистър
- пофесионален опит – 6 години
Публикувано 16 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews