Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1265/28.02.2012 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №57 от 28.02.2012 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№461 в кв.52 /61056.502.441/ по плана на с.Равда .
Подробният устройствен план касае имот пл.№461, за който имот се отрежда УПИ VІ-461 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.441, находящ се в кв.52 по плана на с.Равда, с площ 730 кв.м, при което регулационните граници се провеждат по имотните граници на имот с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.441. С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда „За жилищна строителство”- устройствената зона „Жс” и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=40%, Кинт.=1,80, максимална височина на застрояване Н=12,00м и минимално озеленяване 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Публикувано 28 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 109/ 28.02.2012г.
„СИЯ ТУР-СИЛВИЯ ВЪЛЕВА” ЕТ ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 7 5 5 0 7 6 6
Адрес за кореспонденция гр. Габрово ПК 5300, ул. „Ю. Венелин” №3,вх.Б, ет.3, ап.5
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Габрово ПК 5300, ул. „Ю. Венелин” №3,вх.Б, ет.3, ап.5
Представлявано от Силвия Владимирова Вълева
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №109/08.12.2011г. и покана №109/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 28 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 104/ 28.02.2012г.
„СИЯ ТУР-СИЛВИЯ ВЪЛЕВА” ЕТ ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 7 5 5 0 7 6 6 Адрес за кореспонденция гр. Габрово ПК 5300, ул. „Ю. Венелин” №3,вх.Б, ет.3, ап.5
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Габрово ПК 5300, ул. „Ю. Венелин” №3,вх.Б, ет.3, ап.5
Представлявано от Силвия Владимирова Вълева
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №104/06.12.2011г. и покана №ПДП000034/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 28 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 106/ 28.02.2012г.
„МАЛТЕС” ЕООД ИК по БУЛСТАТ 1 0 3 9 3 0 3 4 4
Адрес за кореспонденция гр. Варна ПК 9000, ул. „Страхил Войвода” №7, ет.4
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Варна ПК 9000, ул. „Страхил Войвода” №7, ет.4
Представлявано от Абубакар Магометович Малсагов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №106/08.12.2011г. и покана №106/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 28 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 105/ 28.02.2012г.
„ГЛОБУС-ВАСИЛЕВ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 2 8 5 2 2 7 5 6 Адрес за кореспонденция гр. Ямбол ПК 8600, к-с „Васил Левски” бл.9, вх.Б, ап.4
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Ямбол ПК 8600, к-с „Васил Левски” бл.9, вх.Б, ап.4
Представлявано от Николай Андонов Василев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №105/08.12.2011г. и покана №105/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 28 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews