Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№94-00-1366/01.03.2012г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: за процедиране и одобряване. „Трасе на кабел 20 кV от ЖР стълб №23 от отклонението „Козичено” на ВЛ 20 кV „Горица” до нов БКТП 1х800 кV в УПИ І-70,73,79 масив 11 м.”Бадемите” землище с.Горица, община Поморие преминаващо през землищата на община Поморие и община Несебър. На основание чл.124 ал.4 от ЗУТ Подробно устройствения план е допуснат от Областния управител на Област Бургас с разрешение №26-00-756/1/ от 28.11.2011г.
Цялото трасе на кабела е с дължина 2 343.767 м.л. от които в землището на с.Горица-1747.499 м.л. и в землището на с.Гюльовца- 596.266 м.л., с определен сервитут от 0.60м от северна и източна страна на трасето и 2 м от южната и западна страна на кабела. В землището на с.Гюльовца кабела преминава през имоти с идентификатори: 18469.42.27; 18469.42.30 и18469.43.31 полски пътища собственост на община Несебър. Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 01 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№94-00-1367/01.03.2012г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: за процедиране и одобряване. “Кабел 20 кV за имот с идентификатор 61056.15.20 месност “Чокур чалък”,землище с.Равда, община Несебър”
Новопроектираният кабел започва от съществуващ ЖР стълб №38 на ВЛ „Чимово”, минава в северния край на полски пътища 61056.15.102, 61056.15.105 и61056. 83.101 на минимално разстояние 2.00м. от границите на имотите от север и достига до ПИ 61056.15.20.
Трасето на кабела е с дължина 375 м.л., с определен сервитут по 2 м. от двете страни . Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 01 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 086/ 01.03.2012г.
“ДИАЛ ИНВЕСТ” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 1 7 7 4 2 Адрес за кореспонденция гр.БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ”№93
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр.БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ”№93
Представлявано от Александър Валериевич Черезов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №086/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000025/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 01 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 086-А/ 01.03.2012г.
“ДИАЛ ИНВЕСТ” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 1 7 7 4 2 Адрес за кореспонденция гр.БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ”№93
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр.БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ”№93
Представлявано от Александър Валериевич Черезов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №086-А/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000001/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 01 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 080/ 29.02.2012г.
“БОВЕ-1” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 0 9 3 2 5 3
Адрес за кореспонденция гр.БУРГАС, УЛ. „МАКЕДОНИЯ”№17
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр.БУРГАС, УЛ. „МАКЕДОНИЯ”№17
Представлявано от Добрин Александров Узунов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №080/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000007/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 29 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews