Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 107/ 02.03.2012г.
„МАРИЯНА МИХАЙЛОВА-М И М-ЛИЗИНГ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 1 5 5 8 8 0 1 2 Адрес за кореспонденция гр. Пловдив ПК 4003, ул. „Харитон Куев” №13, ет.4, ап.13
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив ПК 4003, ул. „Харитон Куев” №13, ет.4, ап.13
Представлявано от Марияна Андреева Михайлова
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №107/06.12.2011г. и покана №ПДП000038/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 02 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 113/ 02.03.2012г.
„МАРИЯНА МИХАЙЛОВА-М И М-ЛИЗИНГ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 1 5 5 8 8 0 1 2 Адрес за кореспонденция гр. Пловдив ПК 4003, ул. „Харитон Куев” №13, ет.4, ап.13
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив ПК 4003, ул. „Харитон Куев” №13, ет.4, ап.13
Представлявано от Марияна Андреева Михайлова
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №113/08.12.2011г. и покана №113/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 02 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 75/ 02.03.2012г.
„МЕДОУКОРТ” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 7 3 8 2 3
Адрес за кореспонденция с. Тънково ПК 8000
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Елхово, ул. „Калоян”” №11, ет.1, ап.12
Представлявано от Мария Ан Флетчър
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №75/08.12.2011г. и покана №75/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 02 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 49/ 02.03.2012г.
„БУЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТС” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 4 7 9 2 8 Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, кв. Сарафово, ул. „Родопи” №12
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, кв. Сарафово, ул. „Родопи” №12
Представлявано от Ари Синг
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №49/08.12.2011г. и покана №49/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 02 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№94-00-1365/01.03.2012г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че нa основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: ”Уличен канал Ф300 от сградно канализационно отклонение за ПИ 23.85 до Локална пречиствателна станция за отпадъчни води ” в ПИ 27454.23.63 в землището на с.Емона, м.”Кладери”.
Според заявеното намерение дължината на трасето на водопровода е 425 м.л., а на канализацията 340 м.л. Трасето на новопроектирания довеждащ колектор започва :
Клон 1: от РШ1 до РШ8 с диаметър Ф300- по селскостопански път 27454.23.59 собственост на Община Несебър /минава по западната граница на ПИ 23.85,ПИ 23.82 ,ПИ 23.55 и ПИ 23.56/
Клон 2: от РШ7 до РШ10 с диаметър Ф300- по път ІV клас имот 23.68 собственост на Община Несебър.
Публикувано 01 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews