Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1954 / 14.11.2013г.


Съобщаваме Ви, че със заповед № 183 / 12.11.2013г. се допълва разрешение за строеж № 36 / 13.11.2013г. за строеж : „Жилищна сграда” , находящ се в ЗП № 16 от УПИ ІІ-общ. в кв. 5 по плана на гр. Обзор , Община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.28 по КК/ на основание одобрен инвестиционен проект „Промяна по време на строителството , съгласно чл. 154 , ал. 5 от ЗУТ” на 15.04.2013г.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до началника на регионална дирекция за национален строителен контрол – гр. Бургас .Телефон за контакти : 0556 / 35115
ст. специалист УТ
/ Йоана Щерева /
Публикувано 14 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7226/13.11.2013г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на ПИ 39164.11.109, ПИ 39164.11.88, ПИ 39164.11.89, ПИ 39164.11.784 и ПИ 39164.11.836, заинтересована страна, че със заповед №362/09.05.2008 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.11.108 в месността”Домузбунар”в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=35%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано 13 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕРумен Георгиев Георгиев като управител на „Романс Р” ЕООД уведомява за инвестиционно намерение да изгради две еднофамилни къщи с РЗП 86.80 кв.м. на 1 етаж в ПИ имоти 39164.13.278 и 39164.13.279 находящи се в землището на с.Кошарица.
0554/293-42 за контакт.


.
Публикувано 12 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на "ВиК" ЕАД, гр.Бургас за водовземане на подземни води от Каптаж "Емона"


Публикувано 12 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews