Архив обяви община Несебър

Във връзка с кандидатстване на Община Несебър по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с проект по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” в партньорство с община Бяла и община Долни чифлик организира ,обществено обсъждане относно разработване на регионален туристически продукт.


.
Публикувано 05 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 06 март 2012 г. от 13.00 -14.00 часа в залата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Тя е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се появява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
За справки и записвания – 0554 29367 – Община Несебър
Публикувано 05 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 46/ 02.03.2012г.
„ТУБЕЛА-БГ” ООД EИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 3 4 0 2 8
Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул. „Мара Гидик” №17, ет.2, ап.2
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, ул. „Мара Гидик” №17, ет.2, ап.2
Представлявано от Марк Джон Алин
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №46/08.12.2011г. и покана №46/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 02 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 93/ 02.03.2012г.
" ВОДОЛЕЙ 1951" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 2 0 7 1 Адрес за кореспонденция гр. Несебър 8230, ул.”Еделвайс” No 11А
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър 8230, ул.”Еделвайс” No 11А
Представлявано от Огнян Геров Грозев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №93/08.12.2011г. и покана №93/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 02 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 94/ 02.03.2012г.
" ВОДОЛЕЙ 1951" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 2 0 7 1 Адрес за кореспонденция гр. Несебър 8230, ул.”Еделвайс” No 11А
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър 8230, ул.”Еделвайс” No 11А
Представлявано от Огнян Геров Грозев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №94/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000013/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 02 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews