Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 093/ 09.03.2012г.
"ЛИНПИКС 2" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 9 8 6 0 9
Адрес за кореспонденция гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, АВЕНЮ ЦЕНТЪР 3
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, АВЕНЮ ЦЕНТЪР 3
Представлявано от ДЕЙВИД ДЖОРДЖ АЙСЪН
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №093/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000011/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 95/ 09.03.2012г.
"ЛИНПИКС 2" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 9 8 6 0 9
Адрес за кореспонденция гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, АВЕНЮ ЦЕНТЪР 3
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, АВЕНЮ ЦЕНТЪР 3
Представлявано от ДЕЙВИД ДЖОРДЖ АЙСЪН
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, приДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №95/08.12.2011г. и покана Изх№95/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Във връзка с обявено по рано намерение за кандидатстване на Община Несебър по Оперативна програма „Регионално развитие” Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукти маркетинг на дестинациите” с проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър ,Бяла и Долни чифлик” Ви уведомяваме,че на 09.03.2012г. от 15 часа в зала „Мелсас” ще бъде представен проекта на концепцията за развитие на регионален туристическия продукт.

.
Публикувано 08 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 95/ 07.03.2012г.

"ПАШМИНА" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 2 2 1 0
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул.”Цар Симеон I” No 131, вх. А ет.7
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул.”Цар Симеон I” No 131, вх. А ет.7
Представлявано от ИВАНКА ПЕТРОВА МИХОВА
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №95/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000014/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 07 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 92/ 07.03.2012г.
"ПАШМИНА" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 2 2 1 0
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул.”Цар Симеон I” No 131, вх. А ет.7
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул.”Цар Симеон I” No 131, вх. А ет.7
Представлявано от ИВАНКА ПЕТРОВА МИХОВА
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №92/08.12.2011г. и покана Изх№92/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 07 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews