Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

С П И С Ъ К
На допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „НЕСЕБЪР-СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО”

І.Допуснати до конкурс:

• ЗЛАТИН ПЕТРОВ ЧАУШЕВ

Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 19.03.2012год., от 9,30 часа в сградата на общинската администрация – гр.Несебър.
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за допълнение на НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред, спокайствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър със следното съдържание:

В Чл.2 се правят следните допълнения:
/нова ал. 6/ носене и ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели.
/нова ал. 7/ носене и ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели
Досегашната Ал. 6 става ал. 8.
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА ПОМОРИЕ “ – ГР. ПОМОРИЕ гр. Поморие ул.“ Солна ”15, тел.: 0596/2-26-09

В А Ж Н О

Дирекция „Бюро по труда” Поморие, започна приемането на заявления за включване на безработни лица в обучителни модули, по Проект Реализация съдържащи:
- професионално обучение по част от професиите: „Администратор в хотелиерството” и „Сервитьор-барман”
I. УЧАСТНИЦИ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Участници в Проекта са безработни лица със завършено средно и по-високо образование от следните целеви групи:
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 96/ 09.03.2012г.
"БИ ЕС ТУРС" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 9 7 4 9 6
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. Индустриална No 3, ет. 3
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул. Индустриална No 3, ет. 3
Представлявано от ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, приДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №96/08.12.2011г. и покана Изх№96/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 092/ 09.03.2012г.
"БИ ЕС ТУРС" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 9 7 4 9 6
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. Индустриална No 3, ет. 3
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул. Индустриална No 3, ет. 3
Представлявано от ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №092/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000010/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 09 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews