Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 20/ 13.03.2012г.
ЕТ “ИНТЕР - ДЖЕНКО БАКАЛОВ” ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 0 9 7 1 8 0 Адрес за кореспонденция гр.НЕСЕБЪР, УЛ. „ХАН КРУМ” №39
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр.НЕСЕБЪР, УЛ. „ХАН КРУМ” №39
Представлявано от ДЖЕНКО ИВАНОВ БАКАЛОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №20/08.12.2011г. и покана №20/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 13 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 94/ 12.03.2012г.
"Д ЛАЙТХАУС ГИФТ КОМПЪНИ БЪЛГАРИЯ" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 0 2 1 7 Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул.”Съединение” No 2
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул.”Съединение” No 2
Представлявано от Марк Батъри
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №94/08.12.2011г. и покана Изх№94/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 12 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 081/ 12.03.2012г.
" СПЕКТЪР " ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 1 9 8 7 5 6
Адрес за кореспонденция с. Тънково, общ.Несебър, Бетонова база
Адрес по чл. 8 от ДОПК с. Тънково, общ.Несебър, Бетонова база
Представлявано от СТАНИМИР БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №081/06.12.2011г. и покана Изх.№ПДП000003/06.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 12 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 88/ 12.03.2012г.
"БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЕНТ" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 0 5 2 3 1 Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул.”Съединение” No 2
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас 8000, ул.”Съединение” No 2
Представлявано от МАЛКЪЛМ БРУС АБЪТ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №88/08.12.2011г. и покана Изх№88/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 12 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д № 145
Гр. Несебър, 12.03.2012 год.

На основание чл.112, ал. 1, т. 2 във вр. с ал. 2 от ЗГ, чл. 15 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № 28 от Протокол № 3/02.12.2011 год. на Общински съвет – Несебър,
НАРЕЖДАМ
1. Да се проведе открит конкурс за добив на дървесина и превоза и до временен склад на следните обекти в гори собственост на Община Несебър:


Целия файл и документи изтеглете оттук!
Публикувано 12 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews