Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 45/ 19.03.2012г.
„КУЛИ ПРОПЕРТИС ЛИМИТИД” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 3 0 1 8 8 Адрес за кореспонденция с. Тънково ПК 8237, Община Несебър
Адрес по чл. 8 от ДОПК с. Тънково ПК 8237, Община Несебър
Представлявано от Андрю Мърфи
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №45/08.12.2011г. и покана №45/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 19 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 114/ 19.03.2012г.
„ЕЛЕЙН 91” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 1 5 8 4 1 6 0 8
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив ПК 4003, ж.к. „Тракия” бл.№91, вх.Г, ет.1
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив ПК 4003, ж.к. „Тракия” бл.№91, вх.Г, ет.1
Представлявано от Никола Йорданов Арнаудов
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №114/08.12.2011г. и покана №114/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 19 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 83/ 19.03.2012г.
„ЕМЕРАЛ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 2 8 6 0 9 1 9 5 Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул. „Гурко” №7, вх.Б, ет.3
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, ул. „Гурко” №7, вх.Б, ет.3
Представлявано от Питър Дауни
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №83/08.12.2011г. и покана №83/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 19 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №165 гр.Несебър 16.03.2012г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 79 от Протокол № 5/20.02.2012г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект ”Кафе - Сладкарница” с търговска площ от 67.80 кв.м и обслужващи помещения 33.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.61.1.4 по КК на с.Оризаре, АОС №2271/12.08.2005г., при следните условия:
Публикувано 16 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №166
гр.Несебър 16.03.2012г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №80 от Протокол №5/20.02.2012г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, стоматологични кабинети и лаборатории, и обслужващите помещения към тях за срок от 5 години, при следните условия:
Публикувано 16 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews