Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №177 Гр.Несебър 22.03. 2012 год.
По силата на договор за наем №23/03.07.2008г. ЕТ”Зарев – 63-Заро Зарев”, ЕИК 121254857, представляван от Заро Георгиев Зарев, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №5, вх.А, ет.4, ползва общински имот, представляващ Обект№4.3, със закрита площ от 29.69кв.м и открита площ от 5.00кв.м, находящ се в Базар „Пристанище”, гр.Несебър- стара част. Обекта е разположен върху имоти с пл.№№369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на Община Несебър разрешение за поставяне №6/31.03.2005г. от Гл.архитект на общината – В.Димов, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, одобрена с решение №337 от Протокол №11/25.02.2005г. на Общински съвет – Несебър.
Съгласно т.18 на раздел VІ от гореописания договор, същия се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. Срокът по договора е три години считано от датата на подписването му 03.07.2008г., т.е. от 03.07.2011г. договора за наем №23/03.07.2008г. е прекратен.
Публикувано 27 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №181 Гр.Несебър 22.03. 2012 год.
По силата на договор за наем №31/10.07.2008г. ЕТ”Палада – София Друмева”, ЕИК 102087040, представляван от София Атанасова Стоева-Друмева, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” №8, бл.”Бриз”, ет.2, ползва общински имот, представляващ Обект№1.1 , със закрита площ от 27,30кв.м и открита площ от 4,43кв.м, находящ се в Базар „Пристанище”, гр.Несебър- стара част. Обекта е разположен върху имоти с пл.№№369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на Община Несебър разрешение за поставяне №3/31.03.2005г. от Гл.архитект на общината – В.Димов, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, одобрена с решение №337 от Протокол №11/25.02.2005г. на Общински съвет – Несебър.
Съгласно т.19 на раздел VІ от гореописания договор, същия се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.
Публикувано 27 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-1779 от 21.03.2012г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ V-599 в кв.62 /51500.502.195/ по плана на гр.Несебър, с който се предвижда запазване отреждането на УПИ V-599 в кв.62, както и застрояването – свободно основно застрояванеп и свързано с УПИ ІV-598 допълващо застрояване, като се предвижда надстрояване с два етажа и пристрояване на съществуващата двуетажна жилищна сграда, като външните линии на застрояване съвпадат с уличнорегулационните линии. За УПИ V-599 кв.62 с проекта се установява устройствена зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=70%, Кинтензивност=2,00 и максимална височина Н=12,00м. и минимално озеленена площ от 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери. Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 97/ 21.03.2012г.
„ПЕНТАГОН ГРУП” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 3 4 2 4 7 Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, ул. „Булаир” №9
Представлявано от Тери Джон Кътчъс
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №97/06.12.2011г. и покана №97/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 98/ 21.03.2012г.
„БУЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТС” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 9 4 7 9 2 8 Адрес за кореспонденция гр. Бургас ПК 8000, кв. Сарафово, ул. „Родопи” №12
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Бургас ПК 8000, кв. Сарафово, ул. „Родопи” №12
Представлявано от Ари Синг
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №98/06.12.2011г. и покана №98/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 21 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews