Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР 8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 3 5115
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № 1057/ 29.10.2013г.
Съобщаваме Ви, че със Заповед № 242 от 29.10.2013г. Кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор : 53045.522.422 по одобрена КК на м. “Срещу село” , землище на гр. Обзор , община Несебър за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди съставляваща имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.522.422 местност ”Срещу село”, гр. Обзор на площ от 583кв.м. и обособяване от имота в съответствие с план – извадка по чл.133 ЗУТ от ПУП –ПР за част от масив 522 приет на ОбЕСУТ протокол № 32 / 14.09.2007г.на УПИ ХІ-422 кв.13а с площ 524,4 кв.м. Транспортния достъп до имота се осъществява от изток от новоурегулирана улица .С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда за ” Жилищно строителство”-устройствена зона ”Жм” при устройствени показатели , както следва : Кплътност = 30% , Кинт.=0,90 , максимална височина на застрояване Н=10,00м. и минимално озеленена площ 40%.
Плана се намира в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов” №2 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение .
ст. специалист „УТ” / Й.Щерева /
Публикувано 19 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ


С уведомление под №92-00-7272/14.11.2013г. „Пробуждение” ЕООД в качеството си на собственик на ПИ 39164.21.317 находящ се в землището на с.Кошарица, мектност „Уруч енде” уведомява за инвестиционно си намерение да изгради Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в ПИ 39164.21.317 по КК на с.Кошарица, местност „Уруч енде”.0554/293-42 за контакт.
Публикувано 19 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕС уведомление под №92-00-7274/14.11.2013г. „Пробуждение” ЕООД в качеството си на собственик на ПИ 39164.21.311 находящ се в землището на с.Кошарица, мектност „Уруч енде” уведомява за инвестиционно си намерение да изгради Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в ПИ 39164.21.311 по КК на с.Кошарица, местност „Уруч енде”.


0554/293-42 за контакт.
Публикувано 19 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

№ 632/ 19.11.2013г.
„ВЕРА – 2001” ООД
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП ЕИК по БУЛСТАТ 102692908
Адрес за кореспонденция гр. СВЕТИ ВЛАС, общ.НЕСЕБЪР, ПОЧ.К-С СИНЕВА КЪЩА -31
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. СВЕТИ ВЛАС, общ.НЕСЕБЪР, ПОЧ.К-С СИНЕВА КЪЩА -31
Представлявано от ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ СЕЛИВАНОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщениая на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №632/05.11.2013г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК №632/05.11.2013г.
Публикувано 19 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.1 от АПК, уведомяваме всички собственици и ползватели на преместваеми обекти, както и собственици на недвижими имоти на територията на гр.Несебър-стара част, върху които са разположени такива обекти.


Публикувано 18 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews