Архив обяви община Несебър

Публикувано 29 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционното предложение:”Изпълнение на северен магистрален водопровод Ф500 от водоеми „Несебър” до водоем „Ханска шатра”,община Несебър”
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица,че с РЕШЕНИЕ № 8-П/2012г.от 09.03.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда/ОВОС/,в т.ч.процедура по оценка за съвмести- мост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Инвестиционното предложение:”Изпълнение на северен магистрален водопровод Ф500 от водоеми „Несебър” до водоем „Ханска шатра”,община Несебър”е преценено прекратяване процедурата за необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда/ОВОС/,в т.ч.процедура по оценка за съвместимостта с предмет и цели на опазване на защитените зони,поради предоставяне на информация,която не е изготвена в обхвата по чл.4,ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредбата за ОВОС/.
Публикувано 29 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №180 Гр.Несебър 22.03. 2012 год.
По силата на договор за наем №16/01.07.2008г. „Марио-2002”ЕООД, ЕИК 147099008, представлявано от Елена Манолова Чавдарова, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Цар Симеон”№4, ползва общински имот, представляващ Обект№1.2 , със закрита площ от 27,30кв.м и открита площ от 4,43кв.м, находящ се в Базар „Пристанище”, гр.Несебър- стара част. Обекта е разположен върху имоти с пл.№№369, 9040 по кадастралния план на гр.Несебър – стара част, въз основа на издадено в полза на Община Несебър разрешение за поставяне №3/31.03.2005г. от Гл.архитект на общината – В.Димов, съгласно схема за поставяне на търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, одобрена с решение №337 от Протокол №11/25.02.2005г. на Общински съвет – Несебър.
Съгласно т.17 на раздел VІ от гореописания договор, същия се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. Срокът по договора е три години считано от датата на подписването му 01.07.2008г., т.е. от 01.07.2011г. договора за наем №16/01.07.2008г. е прекратен.
Публикувано 27 Mar 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews