Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-2431/17.04.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот пл.№544 /неизвестен собственик съгласно разписен лист / по плана на с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61056.501.586 по плана на с.Равда . Плана за регулация касае обособяване от имот с идентификатор 61056.501.586 с площ 1888 кв.м на УПИ ІV-586 на площ он 1888 кв.м в кв.68, като регулационните граници се провеждат по имотни граници по одобрена кадастрална карта. С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, Кинт.=1.70, максимална височина Н=13.50 м и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 17 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО”

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме гражданите на Община Несебър, че закупуване на дърва за горене за лични нужди за сезон 2012 – 2013 година, се извършва ОП „УОГСГС” в гр. Несебър ул. „Хан Крум” №24 на 2-я етаж.
Фактуриране се извършва всеки месец от 10-то до 20-то число на месеца, с работно време от 9.30 ч. до 12.00 ч.


От ръководството
Публикувано 11 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-2357/11.04.2012г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: за процедиране и одобряване на “Външно кабелно ел.захранване НН на жилищни сгради 1 и 2 в ПИ 39164.15.405” в землището на с.Кошарица, м.”Сулуджана”, община Несебър. Обекта представлява кабел НН започващ от съществуващ кабел в имот 39164.15.34-полски път собственост на община Несебър, преминава през ПИ 39164.15.28-дере, ПИ 39164.15.404-полски път и достига до ПИ 39164.15.405. Трасето на кабела е с дължина 200.47 м.л. Определен е сервитут от 2м засягащ следните имоти: ПИ 39164.15.103; 39164.15.35; 39164.15.408; 39164.15.407; 39164.15.271 ;39164.15.270; 39164.15.406; 39164.15.400; 39164.15.401; 39164.15.402 и 39164.15.403 в землището на с.Кошарица, местност „Сулуджана”.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 11 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - ОБЯВЛЕНИЕ
Община Несебър, уведомява съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС собствениците на имоти- частна собственост, части от които се засягат с ПУП-парцеларен план, за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда, одобрен с решение №1423 от протокол №38/22.07.2011г. на Общински съвет – Несебър и решение №73 от протокол №4/21.12.2011г. на Общински съвет -Несебър, обнародвани в ДВ бр.69/08.09.2011г. и ДВ бр.5/17.01.2012г., че се открива процедура по издаване на Заповед по реда на чл.21, ал.1 от ЗОС, за принудително отчуждаване на реални части от собствените им имоти описани по-долу, които ще послужат за разширение на съществуваща пътна връзка, съгласно влязлия в сила подробен устройствен план - парцеларен план, описан по-горе, след предварително и равностойно парично обезщетение, както следва: Натисни тук!
Публикувано 10 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews