Архив обяви община Несебър

До:
ЖИВУЩИТЕ – СОБСТВЕНИЦИ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с изпълнение разпоредбите на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ /ЗУЕС/, Ви напомняме, че е необходимо да проведете Общо събрание по реда определен в ЗУЕС, на което да изберете УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛ/ и КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /КОНТРОЛЬОР/ или да учредите СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.
Председателят на управителния съвет/ Управителят е задължен в едномесечен срок от избирането им да внесе уведомление в Община Несебър за вписване в регистъра на сградата /входа/ в режим на етажна собственост.
В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗУЕС, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА САНКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА.
Кмет на Община Несебър: /Николай Димитров/
Публикувано 07 May 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-2903 от 04.05.2012г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ І-общ. в кв.56 по плана на гр.Несебър, в следния обхват: проект за подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПР) и инвестиционен проект за обект „Благоустрояване на УПИ І-общ. в кв.56 по плана на гр.Несебър”.
Проекта за КИИП се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 04 May 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-2874 от 03.05.2012г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.1 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че с разрешение №115/02.05.2012г. на кмета на общината е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ І-общ. кв.56 по плана на гр.Несебър, в следния обхват: проект за подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПР) и инвестиционен проект за обект „Благоустрояване на УПИ І-общ. в кв.56 по плана на гр.Несебър”.
Разрешението се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението може да бъде оспорено чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас, в 14 дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 03 May 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД № 397 / 27.04.2012
На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност
и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане.

ЗАПОВЯДВАМ:

На основание чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане.
, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2012 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел II на Наредбата, а именно:
Публикувано 03 May 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад, върху терени общинска собственост по схеми, одобрени от главния архитект на Община Несебър, през сезон 2012г., че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 4 . Заявление по образец са съответно за дейността, която желаят да извършват.

за гр. Несебър
1. Продажба на сладолед, картички, ядки, мед, сувенири
2. Художници, приложници, портретисти
3. Поставяне на маси пред заведения за хранене
4. Поставяне на съоръжения за търговска дейност пред дома
Публикувано 03 May 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews