Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 118/ 16.05.2012г.
„ЛЪКИ-999-ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ” ЕТ ЕИК по БУЛСТАТ 1 2 1 7 5 5 5 2 0 Адрес за кореспонденция гр. София ПК 1619, р-н Витоша, кв. „Княжево”, ул.”718-та” №5
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. София ПК 1619, р-н Витоша, кв. „Княжево”, ул.”718-та” №5
Представлявано от Лъчезар Алексиев Илиев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №118/08.12.2012г. и покана №118/08.12.2012г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 16 May 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 116/ 16.05.2012г.
„КАРАНДИЛА 99” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 1 9 1 0 5 6 8 5
Адрес за кореспонденция гр. Сливен ПК 8800, кв. „Даме Груев”, бл.42, вх А, ет.1
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Сливен ПК 8800, кв. „Даме Груев”, бл.42, вх А, ет.1
Представлявано от Демир Найденов Илиев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №116/08.12.2012г. и покана №116/08.12.2012г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 16 May 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№94-00-3241/14.05.2012 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на УПИ ІІІ-464 в кв.58 /61056.502.464/ по плана на с.Равда, че е издадено разрешение за строеж №51 от 14.05.2012 год. за обект: „Жилищна сграда за сезонно ползване „Е”.
Разрешението за строеж и одобрения проект се намират в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от публикуване на съобщението
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 14 May 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-3187 от 11.05.2012г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване” на поземлен имот с идентификатор 51500.56.46 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.„Инджекьойско блато”. Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.56.46 на площ от 2601кв.м. в землището на гр.Несебър местност ”Инджекьойско блато” с цел реализиране на подобект : „Канална помпена станция №14” – част от обект : ”Събиране, пречистване и отвеждане на пречистени отпадъчни води от агломерация Несебър- Сл. Бряг – Равда и селищата: Ахелой, Каблешково и Тънково”. Проекта за ПУП-ПЗ предвижда нисокоетажно свободно застрояване в южната част на имота с 30метрова санитарно-защитна зона по реда на чл.99 от „Норми за проектиране на канализационни системи” и установяване на устройствени показатели, както следва : Кплътност=20%, Кинт.=0,50, максимална етажност 1 етаж и минимално озеленена площ 50%. Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 11 May 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, землище гр. Несебър, община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ № БС-28-ПР/18.04.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, землище гр. Несебър, община Несебър” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Публикувано 11 May 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews