Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър обявява, че на 24 юли 2012, вторник, от 10:00 часа,в читалище "Яна Лъскова" гр. Несебър, ще бъде проведено обществено обсъждане на ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА „СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР”, СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО. Планът е разработен от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по възлагане от Община Несебър. В общественото обсъждане ще участва екипът, разработил Плана.
Натиснете тук за да получите достъп до Резюмето на Плана за опазване и управление на „Старинен Град Несебър” (на интернет адрес: www.pou-nesebar.org), изработено и публикувано в интернет, за да подпомогне общественото обсъждане от заинтересованите институции, обществени организации и граждани.
Пълният комплект от материали на Плана за опазване и управление на „Старинен Град Несебър” е на разположение на заинтересованите лица в Туристически информационен център – Старинен Несебър, при служителя от отдел „Несебър – световно наследство”, всеки вторник, сряда и четвъртък от 9:00ч. до 11:30ч.
Публикувано 07 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-3543/28.05.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на ЕТ „АЕГ 22-Антон Гоцев”, Дочка Николова Пехливанова, Ана Любенова Пехливанова, Соня Любенова Пехливанова, Донка Любенова Пехливанова, Елена Павлова Нонова, Николина Павлова Цветанова, Павел Димитров Цветанов, Янка Павлова Койчева и собствениците на имот с идентификатор 73571.501.499 по плана на с.Тънково, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 73571.31.41, м.”Бабини драки” землище с.Тънково.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 73571.31.41 на площ от 5199 кв.м. Проектът предвижда обособяване на УПИ І с площ 3000 кв.м и УПИ ІІ с площ 1941 кв.м и УПИ ІІІ-„За път” с площ 245 кв.м.С плана за застрояване имота се отрежда „За жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” при градоустройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 40%.
Публикувано 28 May 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - ОБЯВЛЕНИЕ
Община Несебър, уведомява собствениците на имотите, които се отчуждават съгласно Заповед №172/21.05.2012г. на кмета на Общината за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда, че паричното обезщетение за отчуждаване на частите от имоти описани в т.1 от заповедта ще се внесе в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – клон – Несебър. Изплащането на обезщетението ще започне 14 дни след обнародването на заповедта в Държавен вестник по банковите сметки на правоимащите, съобразно квотите им на съсобственост. Предвид това, всеки собственик следва да представи в отдел „Общинска собственост” информация относно банковата сметка, по която да се изплати паричното обезщетение.
ИЗТЕГЛИ ЦЕЛИЯ ФАЙЛ!
Публикувано 28 May 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР Изх. № 92-00-3833 / 21.05 .2012г. СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.61 , ал. 3 от АПК във връзка с чл.131 , ал.2 от ЗУТ техническа служба при Кметство Обзор , Община Несебър съобщава , че с протоколно решение т.11 от протокол № 7 от 07.03.2012 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет коригиран проект за изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ VІ-201(ПИ 53045.502.251) ; УПИ V-202 (ПИ 53045.502.252) ; УПИ ІV-291 (ПИ 53045.502.253) ; УПИ ІХ-203 (ПИ 53045.502.235) и УПИ VІІІ-203 (ПИ 53045.502.234) от кв. 41 по регулационния план на гр. Обзор , Община Несебър , с който се запазва начина на застрояване „свързано” за горе цитираните УПИ и се променят градоустройствените показатели както следва : за УПИ VІ-201(ПИ 53045.502.251) - Кпл.=50% , Кинт.=2.00 и Н до 13.50м. ; за УПИ V-202 (ПИ 53045.502.252) - Кпл.=70% , Кинт.=2.00 и Н до 13.50м. ; за УПИ ІV-291 (ПИ 53045.502.253) - Кпл. = не се ограничава , Кинт.=не се ограничава и Н до 11.50м.; за УПИ ІХ-203 (ПИ 53045.502.235) - Кпл. = не се ограничава , Кинт.=не се ограничава и Н до 11.50м. и за УПИ VІІІ-203 (ПИ 53045.502.234) - Кпл.=70% , Кинт.=2.00 и Н до 13.50м. Проектът се намира в техническа служба при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания и възражения по проекта се правят в 30-дневен срок от настоящото съобщение до Община Несебър. тел. за справка 0556 / 32257
Публикувано 22 May 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЯВА

ОБЩИНА НЕСЕБЪР УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ , ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ ФИНАНСОВО ПОДПОМОГНАТИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР , В СРОК ДО 10.06.2012Г. ДА ПРЕДСТАВЯТ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. НЕСЕБЪР ЗАЯВЛЕНИЕ, ПРИДРУЖЕНО С НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.13 ОТ Т.1 ДО Т.6 ОТ НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
С ТЕКСТА НА НАРЕДБАТА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ НА САЙТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, В РАЗДЕЛ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

.
Публикувано 21 May 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews