Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-4051/20.06.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на Вичеслава Георгиева Вараника собственик на имот с идентификатор 11538.5.33, м.”Юрта”, землише гр.Свети Влас че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 11538.5.4, м.”Юрта” землище гр.Свети Влас.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 11538.5.4 на площ от 4000 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм”, като с оглед бъдещо обезпечаване на имота с енергийна мощност се ободобяват дял 1 с площ 3905кв.м и устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 50% и дял 2 с площ 95кв.м и устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=0.30, максимална височина Н=3.60 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 20 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър, уведомява своите жители и гости, че във връзка с откриването на XIII международен детски фестивал „СЛЪНЦЕ, РАДОСТ, КРАСОТА” на 15.06.2012 г. ще бъде спряно движението по следните улици :

-ул. Иван Вазов (от кръстовището на р-т Златна рибка до провлака) за времето от 19: 30 до 20:00 часа
- провлака за Старата част на Несебър от 19:00 до 21:30 часа.

За времето от 19:00 до 21:30 часа автобусите на градския транспорт няма да обслужват Старинен Несебър, като крайна спирка през този период ще бъде паркинга „Вятърна мелница” в града.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.
Публикувано 14 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 15 юни 2012 г. от 10.00 - 12.30 часа в заседателната зала в сградата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Тя е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се появява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
За справки и записвания – 0554 29367, 29370 – Община Несебър
Публикувано 12 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-3853/11.06.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на Щерни Димитрова Георгиева собственик на имот с идентификатор 53822.13.113 и на Стоян Николов жеков собственик на имот с идентификатор 53822.13.115 по плана на с.Оризаре, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 53822.13.514, м.”Пандакли” землище с.Оризаре.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 53822.13.338 на площ от 11596 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда „За съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”-устройствена зона „Пп” при градоустройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 11 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-3852/11.06.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на Димитър Йорданов Хрусавов собственик на имот с идентификатор 53822.13.214 и на Радка Андреева Керчева собственик на имот с идентификатор 53822.13.337 по плана на с.Оризаре, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 53822.13.338, м.”Пандакли” землище с.Оризаре.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 53822.13.338 на площ от 11596 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда „За съхранение и поддръжка на селскостопанска техника”-устройствена зона „Пп” при градоустройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 30%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 11 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews