Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №901 Гр.Несебър, 25.06.2012 год.
На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.43, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 200 от Протокол №7/05.06.2012г. на Общински съвет – Несебър
З А П О В Я Д В А М :
Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.837 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 2821кв.м, представляващ УПИ І, кв.84 по плана на гр.Несебър, отреден „За жилищно строителство, магазини и гаражи”, АчОС №4047/01.06.2010г., с градоустройствени показатели: Кинт=3.00, К плътност = 65%, максимална височина Н=21.00м (7 етажа) и минимално озеленена площ 30%, според които може да бъде изградена сграда със смесено предназначение с допустима застроена площ- 1833 кв.м и допустима разгъната застроена площ по смисъла на §5, т.18 от ДР към ЗУТ – 8460кв.м, с обща бруто РЗП по смисъла на §6, ал.3 от ПЗР на Наредба № 5 на Общински съвет Несебър:
Публикувано 25 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-4084 от 21.06.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Транспортно – комуникационно решение за достъп до имот с идентификатор 51500.243.12 и
имот с идентификатор 51500.243.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”. Транспортния достъп ще се осъществява чрез имот с проектен идентификатор 51500.243.17 м.”Бостанлъка” /с площ 390кв.м./ и имот с проектен идентификатор 51500.200.25/с площ 386кв.м./ м.”Баира”.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 21 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-4085 от 21.06.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на обект на ваканционен комплекс – блок А,В, и С в имот с идентификатор 51500.84.42 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”. Трасето на кабела е с дължина 95,84м. Започва от съществуващ ТП”Елир”, преминава през имот с идентификатор 51500.86.21 – собственост на Община Несебър и достига до имот с идентификатор 51500.84.42.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 21 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-4083 от 21.06.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.82.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Кокалу””. Новопредвидения водопровод започва от съществуващ водопровод, минава по полски пътища с идентификатор по кадастрална карта 51500.76.10 и 51500.80.42 собственост на Община Несебър и достига до имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.82.14-собственост на възложителя. Канализацията минава по полски път с идентификатор по кадастрална карта 51500.80.42 и достига до съществувщата канализация в пълски път с идентификатор 51500.77.38- собственост на Община Несебър. Дължината на водопровода е 370м. а на канализацията е 287м. Определен е сервитут по 3м. от двете страни на трасетата. Имоти засегнати от сервитута на водопровода и канализацията са : 51500.79.17, 51500.79.16, 51500.81.1, 51500.81.2, 51500.81.3, 51500.81.4, 51500.81.5, 51500.81.6, 51500.80.42, 51500.82.24, 51500.82.23, 51500.82.22, 51500.82.21, 51500.82.20, 51500.82.19, 51500.82.18, 51500.82.17, 51500.82.16, 51500.82.15 и 51500.77.38 по КК на гр.Несебър, местност „Кокалу”.
Публикувано 21 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-4086 от 21.06.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: : „Външно електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 51500.21.32 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка” ”. Предвидено е трасето да започва от БКТП в имот с идентификатор 51500.21.41, да премине през имот с идентификатор 51500.21.39– полски път и достигне до имот с идентификатор 51500.21.32 частна собственост.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 21 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews