Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх. №92-00-4239/27.06.2012г.
Отдел “УТ” при Община – Несебър съобщава, че със Заповед №202/18.06.2012г. на кмета на общината е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за УПИ І-общ. в кв.56 по плана на гр.Несебър, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
1. изменение на ПУП-ПР
2.инвестиционен проект за благоустрояване
Частта на КИИП по чл.150 от ЗУТ-изменение на ПУП-ПР е приета с решение т.5 от протокол №15/14.06.2012г. на ОбЕСУТ-гр.Несебър и е одобрена със Заповед №202/18.06.2012г. на кмета на общината.
Частта на КИИП по чл.150 от ЗУТ – инвестиционен проект за благоустрояване на УПИ І-общ. в кв.56 по плана на гр.Несебър е одобрена на 18.06.2012г. и е издадено разрешение за строеж №45/18.06.2012г.
Заповедта, проекта за КИИП по чл.150 от ЗУТ и разрешението за строеж се намира в отдел “УТ”-община Несебър,ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая № 35 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта в едно с останалите части на КИИП може да бъде оспорена пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок от датата на съобщението. Тел за справка 0554/29335
Публикувано 28 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-4247/28.06.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собственицине на имот пл.№544 /неизвестен собственик съгласно разписен лист/, че със заповед №201 от 15.06.2012 год. и заповед №219 от 27.06.2012 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-586 в кв.68 /61056.501.586/ по плана на с.Равда .
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 61056.501.586 по КК на с.Равда, който план касае урегулиране на имот с идентификатор 61056.501.586 на площ 1888 кв.м на новообразуван УПИ ІV-586 с площ 1888кв.м в кв.68 по плана на с.Равда, при което регулационните граници на новообразувания УПИ се провеждат по имотни граници по одобрена КК. С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда за „Жилищно строителство”- устройствената зона „Жс”, при устройствени показатели
Публикувано 28 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 6/ 27.06.2012г.
„ЕСТРЕА ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 1 0 6 9 9 5 1
Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Мойор Първан Тошев №15, ап. 4
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Мойор Първан Тошев №15, ап. 4
Представлявано от Бойко Иванов Димитров
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЛИЛИЯ ЛЮДМИЛОВА АТАНАСОВА на длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публчно общинско вземане №6/08.12.2011г. и покана №6/08.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 27 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 99/ 27.06.2012г.
„ЕСТРЕА” ООД ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 1 0 6 9 9 5 1
Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Мойор Първан Тошев №15, ап. 4
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Мойор Първан Тошев №15, ап. 4
Представлявано от Бойко Иванов Димитров
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЛИЛИЯ ЛЮДМИЛОВА АТАНАСОВА на длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации №99/06.12.2011г. и покана №ПДП000008/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
Целия текст на съобщението вижте тук!
Публикувано 27 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-4139 от 25.06.2012г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.89.5 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.89.5 на площ от 2100кв.м. с отреждане за “Автомивка с кафе-бар, автосервиз и жилищна сграда” – устройствена зона „Пп”, при устройствени показатели,както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Н=12,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в едномесечен срок от съобщението до Община Несебър. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 25 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews