Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-4360/05.07.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.28 /61056.501.78/ по плана на с.Равда .
Проектът касае продължаване на съществуващата пешеходна алея от северозапад на УПИ ІІ, която навлиза на 3,0м дълбочина в имота и се превръща в тупик с о.т.705-о.т.706, продължаващ като пешеходно преминаване между УПИ І-общ. и УПИ ІІ в кв.28 /о.т.706-о.т.707-о.т.708/, в резултата на което площта на УПИ ІІ става 887 кв.м. С плана за застрояване за УПИ ІІ се запазва отреждане за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 05 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЕ:

В изпълнение на т.4.2. от решение №205 от Протокол №7/05.06.2012г. на Общински Съвет – Несебър, Община Несебър обявява списък на свободните мери и пасища, собственост на Община Несебър:


ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ! формат excel.
Публикувано 29 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел УТ при община Несебър съобщава, че със заповед №226/29.06.2012 год. е допуснат ПУП-Парцеларен план на обект: за Външно ел.захранване на Многофункционална сграда, гаражи и паркинги” в ПИ 39164.13.30 находящ се в землището на с.Кошарица, местност „Драката”, община Несебър.
Според заявеното намерение обекта представлява 2 бр. Кабели НН разположени 25см.един от друг. Трасето започва от МКТП „Чолакова чешма” в ПИ 39164.13.48, преминава на север през селскостопански път-39164.13.11 и имот 39164.13.87 и се включва в ново Тм в ПИ 39163.13.30.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 29 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел УТ при община Несебър съобщава, че със заповед №225/29.06.2012 год. е допуснат ПУП-Парцеларен план на обект: за Външно ел.захранване на „Руска баня” в ПИ 39164.15.252 находящ се в землището на с.Кошарица, местност „Сулуджана”, община Несебър.
Според заявеното намерение трасето започва от съществуващ ШКД до БКТП „Сулуджана1” в ПИ 39164.15.320, преминава на север през полски път 39164.15.103 на 0.6 м. от източната имотна граница и се включва в новото ТЕПО пред ПИ 39164.15.252 и 39164.15.277.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 29 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
8230 гр. Несебър, ул. "Еделвайс" №10

СПИСЪК на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди, утвърден със Заповед № 897/22.06. 2012 г. на Кмета на Община Несебър:

ВИЖ ФАЙЛА ВЪВ ВИД НА СТРАНИЦА

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ! формат excel

.
Публикувано 29 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews