Архив обяви община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ


С решение № 650 от протокол № 19 / 20.11.2013 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Транспортно комуникационно решение за достъп до поземлен имот с идентификатор 51500.201.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Юрта-Балкана” ” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 25.11.2013 год.
Публикувано 25 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ


С решение № 647 от протокол № 19 / 20.11.2013 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2” изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ преминаващо през ПИ 51500.21.39 – дължина на трасето 227 метра и през ПИ 51 500.16.20 – 40 м. полски път собственост на Община Несебър, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5” по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка” ” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 25.11.2013 год.
Публикувано 25 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ


С решение № 646 от протокол № 19 / 20.11.2013 год. на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно кабелно ел. захранване ВН-20кV на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.16.114 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка” преминаващо през ПИ 51500.16.20 – полски път собственост на община Несебър с дължина на трасето 62,24 м. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 25.11.2013 год.
Публикувано 25 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс” № 10
факс: (0554) 2 93 76, e-mail: contacts@nesebar.bg, www.nessebarinfo.com
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”
гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10СТРОЙАЛИЯНС_EOOД

КИ_ВИ_ООД
Публикувано 25 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7092/07.11.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-576 и ПИ 61056.501.405 в кв.33 по плана на с.Равда .
Проектът предвижда запазване на застроителния план на УПИ ХХХІІІ-576 /61056.501.613/ в кв.33 и обособяване на нов УПИ ХL-405 от поземлен имот 61056.501.405 със следните градоустройствени показатели:Кпл.=30%, Кинт.=1,50, Нкорниз-12м и минимално озеленяване-50% . Вътре в рамките на УПИ ХХХІІІ-576 се прокарва алея за достъп до новообразувания УПИ ХL-405 като се обособяват два нови УПИ ХLІ-613 с отреждане „За паркинг и магазини” със следните устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1,50, Нкорниз-12м и минимално озеленяване-50% и УПИ ХLІІ-613 с отреждане „За алея”. Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 20 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews