Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-4757/26.07.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на Иванка Костадинова Димова, Костадин Николов Савов, Славчо Николов Проданова, Владимир Николов Проданов и Костадин Атанасов Туджаров собственици на имот с идентификатор 73571.35.130, м.”Саръямач”, землище с.Тънково, че е изготвена експертна оценка за определяне пазарна стойност на ограничено вещно право за преминаване на кабелно трасе за захранване на нов БКТП със сервитутна граница определена съгласно Нардба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти, на площ от 123,2кв.м от поземлен имот с идентификатор 73571.35.130, м.”Саръямач”, землище с.Тънково.
Експертната оценка е приета с решение №2 от 06.06.2012 год. от комисия назначена със заповед №125/10.03.2008 год. на Кмета на Община Несебър и се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по експертната оценка се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 26 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” № 10, отдел”Инвестиционна политика” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364


СЪОБЩЕНИЕ

На 24.07.2012г. от 14:00 ч. в сградата на Общинска Администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) на Претоварна станция за отпадъци - Несебър
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Отдел „Инвестиционна политика”
Публикувано 23 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
Във връзка с по- доброто и делово протичане на обсъждането на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър- Световно наследство”


ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОБЯВЯВА:

ПРОМЕНЯ СЕ МЯСТОТО НА ОБСЪЖДАНЕТО -
ОТ КОНФЕРЕНТНИЯ ЦЕНТЪР - В ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА” ОТ 10.00ч.
НА 24.07.2012


.
Публикувано 23 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №1109 гр.Несебър, 20.07.2012г.
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №224 от Протокол №8/18.07.2012г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Кабинет за Медико-диагностична лаборатория на площ от 41.14кв.м, от които 17 кв.м са за основната дейност на лабораторията, а 24.14кв.м са обслужващи помещения, находящи се на първи етаж от Градска поликлиника, с кадастрален №53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, при следните условия:
Публикувано 20 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Община Несебър, на основание чл. 206, ал.6 от Търговския закон, обявява издаването на емисия общински облигации с ISIN код BG2100012124 с размер 9 250 000 (девет милиона двеста и петдесет хиляди) лева, разпределени в 9 250 (девет хиляди двеста и петдесет) броя поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени общински облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева и лихвени плащания на всеки 3-месечен период, със срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 11.07.2012г., с падеж 11.07.2017 г.
Публикувано 12 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews