Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.92-00-5803/28.09.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Кабел 20kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.35.1 по КК на гр.Несебър, м.”Чаирите”. Дължината на трасето на кабела е 450м. Трасето започва от съществуващ БКТП „Чаирите 1” в имот с идентификатор 51500.36.8 – урбанизирана територия и преминава през имоти с идентификатори 51500.36.9 – за селскостопански, горски, ведомствен път, 51500.203.18 – за селскостопански, горски, ведомствен път, 51500.203.17 – дере, 51500.34.40 – за селскостопански, горски, ведомствен път и 51500.35.15 – за селскостопански, горски, ведомствен път и достига до БКТП - нов в имот с идентификатор 51500.35.1 по КК на гр.Несебър, м.”Чаирите”. Предвиден е сервитут по 3м. от оста на кабела.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 28 Sep 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-5579 от 17.09.2012г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.149 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №42 от 15.06.2012г. на СД”Колеви и сие” представлявано от Иванка Колева Колева за „Вътрешно преустройство за смяна на предназначението на самостоятелен обект „кафе – сладкарница” в „бар - казино” – заведение за развлечения с барово обслужване в казино зала” /без извършване на строително-монтажни работи/ в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.6 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 17 Sep 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-5563 от 17.09.2012г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІV-788 в кв.56 по плана на гр.Несебър, касаещ промяна устройствената зона на УПИ ІV-788 в кв.56 с идентификатор 51500.502.420 от „Жм” на „Жс”, при установяване на устройствените показатели както следва: Кплътност=70%, Кинтензивност=2,00 максимална височина на застрояване Н=9,00м. и минимално озеленена площ от 30%, при запазване на свързано едноетажно застрояване с УПИ ІІІ-788, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 17 Sep 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-5330/30.08.2012г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: „Външно ел. захранване за ПИ 39164.15.252 в землището на с. Кошарица, м.”Сулуджана” от „ЕВН Б-я ЕР”-АД .
Според заявеното намерение трасето започва от съществуващ ШКД до БКТП „Сулуджана1” в ПИ 39164.15.320, преминава на север през полски път 39164.15.103 на 0.6 м. от източната имотна граница и се включва в новото ТЕПО пред ПИ 39164.15.252 и ПИ 39164.15.277.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 30 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-5329/30.08.2012г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: „Външно ел. захранване на многофункционална сграда, гаражи и паркинги” в ПИ 39164.13.30 в землището на с. Кошарица, м.”Драката”, от „ЕВН България Електроразпределение” АД .
Обекта представлява 2бр. кабели НН разположени на 25 см. един от друг.
Трасето започва от МКТП „Чолакова чешма” в ПИ 39164.13.48, преминава на север през селскостопански ведомствен път - 39164.13.11 и имот 39164.13.87 и се включва в новото Тм в ПИ 39164.13.30. Определен е сервитут по 0.60 м. от страна на сградите и по 1.50 м. от другата страна.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 30 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews