Архив обяви община Несебър


ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ДО
„ГОЛДЪН БЪГ" ЕООД
Гр. Велико Търново, ул. „България" № 2
Представлявано от
Стела Михайлова Александрова

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,
На 13.04.1999 год. между представляваното от Вас дружество и Община Несебър е подписан договор за концесия с предмет: третиране на битови отпадъци върху терен публична общинска собственост отреден за сметище.
Публикувано 22 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ, колектори и КПС по проект: Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда в рамките на проект DIR-51011116-68-152 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".
ТОМ I, ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНАТА - Изтегли!
ТОМ II - Изтегли!

Публикувано на 11 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър

___________________________________________________________


До: Всички фирми, закупили документация за участие в открита процедура по ЗОП
- Относно: Във връзка с получено запитване с наш вх. № 92-00-6041#17/08.11.12г. от фирма, закупила документи за участие в гореспомената процедура:Повече информация тук!
Публикувано на 12 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

- Относно: Във връзка с получено запитване с наш вх. № 92-00-6041#4/24.10.12г. от фирма, закупила документи за участие в горецитираната процедура, Ви изпращаме следното разяснение:Повече информация тук!
- Относно: Постъпили искания за удължаване на срока за подаване на оферти:Повече информация тук!
-Относно: Във връзка с постъпили запитвания с наш вх. номер 92-00-6041#6/29.10.12г.; 92-00-6041#8/30.10.2012г. ; 92-00-6041#10/30.10.2012г. и 92-00-6041#11/1.11.2012г. За повече информация натиснете тук!

СЪОБЩЕНИЕ
На 25.01.2013г. от 10:00 ч. в сградата на Общинска Администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ, Колектори и КПС по Проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” в рамките на проект DIR – 51011116-68 – 152 – ОП Околна среда 2007 – 2013”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие
Публикувано на 24 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър

Съобщения:
1. „Изпълнение на мерки за публичност по Проект: „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.” - ДОГОВОР №19/28.01.2013г. – „ЕКИП” ДЗЗД, гр. НЕСЕБЪР
Публикувано на 29 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър

2. Доставка на канцеларски материали и административно оборудване по Проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”” – ДОГОВОР №36/11.02.2013г. – „РОНОС” ООД, гр. СОФИЯ
Публикувано на 12 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър

3. "Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти: инженеринг на ПСОВ, колектори и КПС и дълбоководно морско заустване по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Сл. бряг-Равда в рамките на проект:DIR-51011116-68-152 по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" с две обособени позиции: обособена позиция № 1 - упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на ПСОВ, колектори КПС по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Сл. бряг-Равда в рамките на проект:DIR-51011116-68-152 по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" обособена позиция № 2 - упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на дълбоководно морско заустване по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Сл. бряг-Равда в рамките на проект:DIR-51011116-68-152 по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" - ДОГОВОР №66/08.03.2013г. – ДЗЗД „ДЕЙТА ГРУП - ПИРГ”, гр. СОФИЯ
Публикувано на 9 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър


4. Строителство на дълбоководно морско заустване по Проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” в рамките на Проект DIR-51011116-68-152 - ОП „Околна среда 2007 – 2013г.”” - ДОГОВОР №161/29.04.2013г. – „РАВДА 2013” ООД, гр. ВАРНА
Публикувано на 30 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 11 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №319 Гр.Несебър, 10.10.2012г.
На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №135 от Протокол №6/11.04.2012г. на Общински съвет –Несебър и Решение №230 от Протокол№8/18.07.2012г.
З А П О В Я Д В А М :
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на право на строеж върху общински имоти, както следва:
Публикувано 10 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-5820/29.09.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Уличен водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.83.22 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Кокалу””. Трасето на новопредвидения водопровод е с обща дължина 34,78м. и започва от съществуващ водопровод, преминава по полски пътища с идентификатори по кадастрална карта 51500.79.16 и 51500.82.50 собственост на Община Несебър и достига до имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.83.22 - собственост на възложителя. Трасето на канализацията е с обща дължина 207,05м., преминава по полски път с идентификатор по кадастрална карта 51500.82.50-собственост на Община Несебър и достига до съществувщата РШ в същия полски път.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 29 Sep 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-5804/28.09.2012г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Съоръжения за присъединяване на „Цех за алуминиева дограма в имот с идентификатор 51500.74.53 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, подобект „Кабели 20КV за обвързване на БКТП в имот с идентификатор 51500.74.53”. Трасето започва от съществуваща кабелна линия МТП „Обреден дом” – БКТП”Прима” в имот с идентификатор 51500.73.20 – полски път, преминава през имот с идентификатор 51500.74.74 – полски път и достига до имот с идентификатор 51500.74.53 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 28 Sep 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews