Архив обяви община Несебър


ОБЩИНА НЕСЕБЪР - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.69а,ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Изграждане на системи за външно видеонаблюдение по населени места на територията на община Несебър” ще бъдат отварени на 06.11.2012г в 9:30часа в Заседателната зала на община Несебър, ул.”Еделвайс” №10. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Председател: Ан. Харизанова/
Публикувано 01 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Земеделие" гр. Бургас

ЗАПОВЕД № РД-11-210 гр. Бургас, 01.10.2012 год.

Изтегли - РД-11-210 стр.1
Изтегли - РД-11-210 стр.2
Изтегли - РД-11-210 стр.3
Изтегли - РД-11-210 стр.4
Изтегли - РД-11-210 стр.5
Изтегли - РД-11-210 стр.6
Публикувано 26 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция "Земеделие" гр. Бургас
ЗАПОВЕД № РД-11-209 гр. Бургас, 01.10.2012 год.

Изтегли - РД-11-209 стр.1
Изтегли - РД-11-209 стр.2
Изтегли - РД-11-209 стр.3
Изтегли - РД-11-209 стр.4
Изтегли - РД-11-209 стр.5
Изтегли - РД-11-209 стр.6
Изтегли - РД-11-209 стр.7
Публикувано 26 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-6293/24.10.2012г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №55 от 19.10.2012г. на Геннадий Анатольевич Лукьянчиков и Татьяна Николаевна Лукьянчикова за ”Преустройство – обединяване на апартамент с идентификатор 51500.502.286.5.116 и апартамент с идентификатор 51500.502.286.5.78 в съществуваща сграда в едно жилище”” в УПИ VІІІ кв.78 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.286 по кадастралната карта на гр.Несебър, намиращ се: ул.”Хан Крум” №2 „А”.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 25 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър

Заповед №1580/22.10.2012г. и списък на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране


Публикувано 23 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews