Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№92-00-6577/06.11.2012г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица , че е изработен подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на с.Ахелой от км 207+500.00 до км 212+233.06
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 06 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№92-00-6574/06.11.2012г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица , че е изработен подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55”.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 06 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№92-00-6572/06.11.2012г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица , че е изработен подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно”.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 06 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

От: Агенция „Пътна инфраструктура”
Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане за „ПЪТ 1-9 „Слънчев бряг – Бургас” – изграждане на обход на гр. Ахелой от км 207+500 до км 212+233,06”.


Публикувано 06 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 029/ 02.11.2012г

"АРХЦЕНТЪР-М" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 102858422
Адрес за кореспонденция гр. НЕСЕБЪР ПК8230, УЛ.”ХРИСТО КУДЕВ” № 10
Представлявано от СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации №029/26.06.2012г.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Публикувано 02 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews