Архив обяви община Несебър

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

До Вангел Христов Чакъров
ул. Черноморска 31, ет. 1, ап.1
гр. Обзор


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК!
.
Публикувано 26 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, за ползване на воден обект - ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ
Публикувано 21 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
ДОКУМЕНТАЦИЯ - ИЗТЕГЛИ!

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на канцеларски материали и административно оборудване по Проект: „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.”


.
Публикувано 16 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

Съобщение

Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилиян Пафлагонийски” в с. Кошарица търси да наеме възпитател.

Работната смяна е: 7 часов работен ден разделен на две смени.
Изисквания: Педагогическо образование; възможност и подготовка за работа с деца изискващи специални грижи.
За повече информация: тел.: 0556/ 6 10 24; моб. тел.: 0893/ 303 766
Публикувано 09 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-6587/06.11.2012 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на Иванка Костадинова Димова, Костадин Николов Савов, Славчо Николов Проданова, Владимир Николов Проданов и Костадин Атанасов Туджаров собственици на имот с идентификатор 73571.35.130, м.”Саръямач”, землище с.Тънково, че е издадена заповед №1480 от 20.09.2012 год. на Кмета на Община Несебър с която се разрешава да бъде изработен и процедиран ПУП- ПП за обект на техническата инфраструктура в обхват „Кабелно трасе 20 кV за захранване на новоизграден БКТП за фотоволтаична електроцентрала” в ПИ с идентификатор 73571.35.129, м.”Саръямач”, землище с.Тънково, като 28м от тросето на който се предвижда да премине през имот 73571.35.33, собстваност на физически лица и е одобрено задание за изработване на ПУП-ПП за гореописнаия обект Заповед №1480/20.09.2012 год. на Кмета на Община Несебър и се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде оспорена в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Административен съд-Бургас. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 07 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews