Архив обяви община Несебър

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – БУРГАС
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ГР. НЕСЕБЪР УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10 ТЕЛ: 0554 2-93-63

О Б Я В А

На основание заповед ОХ-808/23.11.2012г. на Министър на отбраната на Република България се обявяват свободните длъжности за военна служба както следва:
1.61 – механизирана бригада гр. Карлово
Военно формирование 34840 – Карлово – 20 места
Военно формирование 22180 – Казанлък – 65 места
Публикувано 07 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър
КОНКУРС
ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

МИРГ “ПОМОРИЕ – НЕСЕБЪР“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ - ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ„ПОМОРИЕ - НЕСЕБЪР”, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007-2013 г.
1.Изисквания към кандидатите:
• Да са физически лица.
• Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
• Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност.
• Да не са свързани лица с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Свързани са лица, между които съществува някое от следните отношения:
Публикувано 29 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№92-00-7071/22.11.2012г.


На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП - парцеларен план за частична преработка на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Айтос - п/ст „Слънчев бряг-запад” частична преработка на ПУП – ПП в участък от стълб №161/поземлен имот 39164.11.461/ до стълб №163 /поземлен имот 39164.12.138/ в землището на с.Кошарица, община Несебър.
Сервитута на трасето на кабелите в участъка на стълб №161 до стълб №163 засяга следните имоти в землището на с.Кошарица: 39164.11.437; 39164.11.438; 39164.11.439; 39164.11.440, 39164.11.461; 39164.11.462; 39164.12.27; 39164.12.33, 39164.12.104, 39164.12.138; 39164.12.638 и 39164.12.639.
Публикувано 29 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 04 декември 2012 г. от 10.30 - 12.00 часа в заседателната зала в сградата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се появява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

За справки и записвания – 0554 29367, 29370 – Община Несебър
Публикувано 27 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews