Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява спортните клубове получили средства от общински бюджет за 2012г., че следва да представят отчет за разходването на финансови средства до 31.01.2013г. в отдел „Бюджет“ на община Несебър, съгласно изискванията на Наредба №20 „За условията, реда и критериите за финансиране и подпомагане на спортните клубове в община Несебър“.

.
Публикувано 15 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-158/11.01.2013г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Несебър съобщава на заинтересованите, че със Заповед №01/09.01.2013г. на кмета на община Несебър е одобрен ПУП-в частта му план за застрояване за имот 39164.15.144 в землището на с.Кошарица, местност „Сулуджана”, който план касае обособяване от имот с идентификатор 39164.15.144 на нови: имот 39164.15.144 на площ от 4347 кв.м. и имот с проектен идентификатор 39164.15.498 на площ от 654 кв.м.. За новообразувания имот с проектен идентификатор 39164.15.498 се запазва отреждане за „Жилищно строителство”, -устройствена зона „Жм” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=30%; Кинт.=1.19; максимална височина Н=6.00м. и минимално озеленена площ 48%,съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповедта и проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 11 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№94-00-119/09.01.2013г.

Община Несебър съобщава на собствениците на имотите засегнати от сервитута на обект: ”ВЛ 110 кV п/ст „Айтос- п/ст ”Слънчев бряг -запад”, че има възможност да започне изплащане на обещетенията на заинтересованите.
Необходимо е да представите в общинска администрация:
1.Документи за собственост- /Нотариален акт или
Решение на Поземлена комисия- гр.Несебър/
2.Удостоверение за наследници ако имота е наследствен.
3.Удостоверение от Служба по вписванията- гр.Несебър,
за тежести върху имота и промяна на собствеността.
4.Банкови сметки на всички собственици.
Публикувано 10 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 3 22 57
Изх. № 1057/ 10.01.2013г.
СЪОБЩЕНИЕ
Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.24 от протокол № 2 от 10.02.2011г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор : 53045.522.422 по одобрена КК на м. “Срещу село” , землище на гр. Обзор , община Несебър за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди , съставляваща имот с идентификатор по кадастрална карта 53045.522.422 местност ”Срещу село”, гр. Обзор на площ от 583кв.м. и обособяване от имота в съответствие с план – извадка по чл.133 ЗУТ от ПУП –ПР за част от масив 522 приет на ОбЕСУТ протокол № 32 / 14.09.2007г.на УПИ ХІ-422 кв.13а с площ 524,4 кв.м.
Публикувано 10 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 1662 Гр.Несебър, 15.12.2012г.

В изпълнение на заповед № 1654/11.12.2012г. на кмета на община Несебър комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4 на ОС-Несебър, назначена със заповед №99/21.02.2012г. е провела свое заседание на 12.12.2012г., в което повторно е разгледала и обсъдила преписките по картотекиране на гражданите, които се изваждат от картотеката съгласно решението й по т.1 от дневния ред от заседанието й на 06.11.2012г., както и постъпилите жалби с приложените документи. За решенията приети на заседанието е подписан протокол №4/12.12.2012г., който ми беше представен за издаване на заповед за утвърждаване на списъка на лицата, които се изваждат от картотеката на Община Несебър на граждани с установени жилищни нужди и чиито преписки по картотекиране се прекратяват.

Публикувано 07 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews