Архив обяви община Несебър

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-7805 от 02.12.2013год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ХІІІ, кв.11 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.154.
Проекта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувано 02 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
O Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7797/29.11.2013 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №282 от 27.11.2013 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.56.34, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна устройствените показатели на имота както следва: Кпл. От 35% на 30%, Кинт. От 1,20 на 1,50 максимална височина на застрояване от Н=10,00м на Н=15.00м при запазване на устройствена зона „Ок” и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Публикувано 29 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс” № 10
факс: (0554) 2 93 76, e-mail: contacts@nesebar.bg, www.nessebarinfo.com
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси” гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10


ДОЛОМИТ_ЕООД

ЕТ_ФЕИС-2004-КОСТАДИН_БОРУКОВ

САТ_КОМЕРС_ООД
Публикувано 29 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

СЪОБЩЕНИЕОбщина Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за процедиране и одобряване на обект: „Изграждане на СН КЛ 400мм ТП „Юрта 2“ – КЛ „Лариса Муфи“, „СН КЛ 400мм ТП „Юрта 2“ – КЛ „Регата Муфи“ в поземлен имот с идентификатор N:51500.45.68 по кадастралната карта на гр. Несебър.
Публикувано 27 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс” № 10
факс: (0554) 2 93 76, e-mail: contacts@nesebar.bg, www.nessebarinfo.com
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”
гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10ГП_ГРУП_ЕООД

КОЛИЗЕУМ_307_ЕООД
Публикувано 26 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews