Архив обяви община Несебър

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА:

СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ОХ – 889 ОТ 21.12.2012Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕБУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, КОИТО ДА СЕ ЗАЕМАТ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС В СВ, ВВС, ВМС, КАКТО СЛЕДВА:
ЗА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ - 699 МЕСТА
ЗА ВВС - 395 МЕСТА
ЗА ВМС - 105 МЕСТА
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – БУРГАС до 28.03.2013г.
ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА
Публикувано 06 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5 от 27.02.2008г.

1. В чл. 52 се създава нова ал.4:
- Освобождават се от данък електрическите автомобили

.
Публикувано 05 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

Община несебър уведомява всички граждани, че от 15.02.2013г. Дирекция „Транспорт и пропускателен режим” ще приема заявления за магнитни карти за бариерите в Несебър – Стария град и заявления за паркоместа.
При подаване на заявление за магнитни карти, трябва да бъде представена лична карта или документ за собственост, и да бъде върнат миналогодишния пропуск за паркинга.

Уведомяваме всички жители и гости на град Несебър, че от 15 април 2013г. ще бъдат поставени бариерите в стария Несебър..
Публикувано 04 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №72 Гр.Несебър,24.01.2013 год.
Въз основа на Заповед №731/25.07.2006г. за определяне на спечелил участник в конкурс, обявен със Заповед №437/20.06.2006г., между ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков" и Община Несебър е сключен договор за наем №14/12.04.2007г., по силата на който наемателя ползва общински имот на площ от 450кв.м, представляващ част от пристанищно съоръжение „Южна буна", в поземлен имот с идентификатор 51500.501.183 по КК на гр.Несебър, за срок от 01.08.2006г. до 01.08.2011г. От приемо-предавателен протокол от 01.08.2006г. за предаване на имота –предмет на конкурса е видно, че наетия имот представлява буна изградена от тетраподи и каменни блокове, с бетонна пътна настилка, оформяща пешеходна алея, като по протежение на съоръжението в западния му край е изграден пристан от метална конструкция и дъсчена настилка, а в края на буната е изградена сграда състояща се от един етаж и второ ниво, представляваща тераса, покрита с дървена конструкция и керемиди, за която не е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Публикувано 28 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews