Архив обяви община Несебър

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 391, т.VIII от Протокол № 13/22.02.2012г. на ОС-Несебър се обявява прием на документи за извършване на търговска дейност "Атракционно - панорамно влакче".


Повече информация тук и тук!

.
Публикувано 19 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До РИ ООД

До СДРУЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ УНИГРУП
.
Публикувано 19 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№1413/15.03.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на имот УПИ Х-679,680, кв.12 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.505.1041 по плана на к.з.”Делфин” , землище гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №051/14.03.2013г. на вътрешно преустройство на съществуващ хотел в гореописания имот.
.
Публикувано 15 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-1419/15.03.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците ограничени вещни права в имот УПИ ІІ-общ., кв.21 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.235 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №052/15.03.2013г. за преустройство по време на строителство на жилищна сграда №2 в гореописания имот..
Публикувано 15 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews