Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.
В Културния календар на Община Несебър за 2013г е предвидено да се проведат Международни детски фестивали „Слънце, радост, красота” и „Съзвездия в Несебър” под патронажа на Министерство на културата, Община Несебър и ОДК Несебър. В тази връзка е постъпила докладна от директора на ОДК Несебър Вх. № 92-00-0349/22.01.2013г, с предложение за приемане на такси за правоучастия във фестивалите от участниците.Таксите ще бъдат събирани с цел обезпечаване дейността на фестивала – организация на конкурсната програма /хонорари на организатори, жури, водещи, разходи за командировки и награден фонд/ и за техническо обслужване на фестивала /сцени, озвучаване и др./, ...
Публикувано 22 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №253
гр.Несебър .22.03.2013г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №396 от Протокол №13/22.02.2013г. на Общински съвет – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: Офис №2 на площ от 16.50 кв.м, с кад.№51500.502.460.1.8, АОС №8/14.02.1997г., находящ се на първи етаж на ЖСК” Пролет”, изградена в УПИ ХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър с кад.№51500.502.460, при следните условия:
Публикувано 22 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №252
Гр.Несебър, 22.03.2013г.


На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.36, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №319 от Протокол №11/14.11.2012г. на Общински съвет -Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:
Публикувано 22 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№1483/19.03.2013г.
С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на имот УПИ ХVІ-224, кв.41 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 11538.504.250 по плана на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №053/15.03.2013г. на жилищна сграда в гореописания имот.

.
Публикувано 19 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА:
СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ОХ – 193/08.03.2013 НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, КОИТО ДА СЕ ЗАЕМАТ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС В СВ, ВВС, ВМС, КАКТО СЛЕДВА:
ЗА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – 699 МЕСТА
ЗА ВВС – 395 МЕСТА
ЗА ВМС – 105 МЕСТА


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – БУРГАС до 11.05.2013г.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – БУРГАС, ул. „ЦАР АСЕН“ №4 / ДО КИНО „ТРАКИЯ“ /, В САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ул. „ЕДЕЛВАЙС“ №10, СТАЯ №63
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.: 0882/ 420 153; 0893/ 505 154 – КРАСИМИР КОСТОВ
Публикувано 19 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews