Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 210, ал. 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че във връзка с изграждане на проект с наименование „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда” и въз основа на влезли в сила ПУП са изготвени Решение № 3/20.08.2012 год., Решение № 4/20.08.2012 год. и Решение № 5/20.08.2012 год. за определяне на справедливата пазарна оценка на сервитута на засегнатите от проекта имоти. Сумите са депозирани по сметка в търговска банка.
За изплащане на сумите е необходимо да представите:
1. Акт за собственост.
2. Удостоверение за наследници /при необходимост/.
3. Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имота издадено от Служба по вписванията към Районен съд – гр. Несебър.
4. Банкова сметка по която желаете да получите сумата.
Ако имате въпроси може да се обръщате към Веселин Радев – юрисконсулт при Община Несебър, тел. за връзка 0893 303 614.
Публикувано 06 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

_АВРАМОВ_И_КО_ООД
_КОМПАС_97_ЕООД
_РУСЛАНЧИК_ООД

.............

ТРИО_ЕИНДОМ_-_НОРВЕГИЯ
Публикувано 06 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. НЕСЕБЬР

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Иван Гургов зам.кмет на Община Несебър
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър, с последващи изменения и допълнения.

Уважаеми дами и господа общински съветници,
С оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени предлагам изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.
Публикувано 04 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. НЕСЕБЪР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Иван Гургов зам.кмет на Община Несебър

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, приета от Общински съвет- Несебър с решение № 109, протокол № 5 от 27.02.2008 г..

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На Вашето внимание е предоставена за обсъждане и приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Мотивите за предложенията са следните:
Публикувано 04 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-7812/02.12.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №282 от 27.11.2013 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.56.126, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае отреждане на имота „За курортно строителство” и установяване на устройствените показатели както следва: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=15.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Публикувано 02 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews