Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-1809/02.04.2013г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Канализация и водопровод за захранване на сграда в имот с идентификатор по КК 51500.83.54, м.„Кокалу”, гр.Несебър, община Несебър. Трасето на канализацията започва от имот с идентификатор 51500.83.54, преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и се включва в съществуваща канализация в имот с идентификатор 51500.77.38. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в имот с идентификатор 51500.77.38, преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и достига до имот с идентификатор 51500.83.54.”. Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 02 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-1810/02.04.2013г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Кабел 20кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.83.54, местност „Кокалу”, гр.Несебър, община Несебър. Трасето на кабела започва от муфи на съществуващ кабел в имот с идентификатор 51500.77.38 и преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и достига нов БКТП в имот с идентификатор 51500.83.54”. Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 02 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:
Община Несебър, уведомява собствениците и наемателите на заведенията в Старинен Несебър, че за лято 2013 г. следва да приведат слънцезащитните елементи /чадъри и перголи/ съобразно изискванията на Националния институт за недвижимо и културно наследство.

Цветовете на покритията на слънцезащитните елементи /чадъри и перголи/ не трябва да съдържат рекламни надписи и трябва да бъдат съобразени с цветовете залегнали в новите схеми–концепции и правила за разполагане на търговски и рекламни елементи на територията на Старинен Несебър, а именно цветове № 1013, 1019, 1020, 6013, 7034, 9002, 1035. Всички цветове са по международната система за описване на цветовете RAL.
Публикувано 02 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До ДОНИК ООД

До ДРИЙМС 2000 ЕООД

До ДРИЙМС 2000 ЕООД

До СИ ДИ ЕНД СИ ООД
Публикувано 02 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
Гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, тел. 0554/ 29370
СЪОБЩЕНИЕ


На 01.04.2013 г. от 11.00ч. в сградата на Общинска администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Избор на изпълнител за сезонна поддръжка, извънгаранционно обслужване и консервация в края на сезона на автоматизирана паркинг – система и интегрирана система за достъп, съобразно нуждите на Община Несебър”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Комисия за разглеждане, оценяванеи класиране на оферти за участие
Публикувано 29 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews