Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№94-00-2054/11.04.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците ограничени вещни права в имот УПИ І-общ., кв.21 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.219 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №079/11.04.2013г. за преустройство на тавански етаж от съществуваща жилищна сграда в два броя студия..
Публикувано 11 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1987/09.04.2013 год.


С настоящето на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на УПИ ХХV-493, кв.34 по плана на с.Равда, че е издадена виза за проектиране на жилищна сграда в УПИ ХLVІІІ-493, кв.34 /61056.501.171/ при градоустройствени показатели: Кпл.=40%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м.


Публикувано 09 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 189/ 04.04.2013г. „ЗЛАТНА ЯБЪЛКА-1” ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ 1 0 2 8 9 4 5 6 4
Адрес за кореспонденция гр. Свети Влас, ж.к. „Русалка” №26, Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Свети Влас, ж.к „Русалка” №26, Представлявано от Ивайло Стефанов Ковачев
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщениая на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №189/03.12.2012г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ ПДП000721/18.02.2013 г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ: ЗДРАВКА СТОЛЕВА
Публикувано 04 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 166/ 03.04.2013г.
„К ЕНД П ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ” ООД
ЕИК / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 147099321 ЕГН/ЕИК
Адрес за кореспонденция: гр. БУРГАС ПК8000, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.13, ВХ.4, ЕТ.7, АП.19; Адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. БУРГАС ПК8000, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.13, ВХ.4, ЕТ.7, АП.19 Представлявано от: ДЖОРДВИУ ЙОАНИКИС ПОЛИКАРПО
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по деклараця №166/23.11.2012г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ: ИВАН ЗАХАРИЕВ
Публикувано 03 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews