Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 333
гр. Несебър, 18.04.2013 год.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10, и чл. 15 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

НАРЕЖДАМ :
1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на дейност по отглеждане на горски култури в гори собственост на Община Несебър

Публикувано 19 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-2222/17.04.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-483 в кв.60 /61056.501.9/ по плана на с.Равда . Проектът предвижда преотреждане на УПИ V-483, кв.60 от „За курортно строителство” на „За жилищна строителство”. Плана за застрояване касае отреждане на имота за жилищно строителство със срадна височина и установяване на устройствени показатели: Кпл.=40%, Кинт.=1.80, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 19 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 098/ 18.04.2013г.
“КОНСОРЦИУМ” ООД // ЕИК по БУЛСТАТ 8 1 2 0 1 9 0 6 2
Адрес за кореспонденция гр. БУРГАС, общ.БУРГАС, БОГОРИДИ, №45
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. БУРГАС, общ.БУРГАС, ЖК.ЛАЗУР;УЛ.КАРЛОВО N 3;ЕТ.3
Представлявано от ПЛАМЕН ДЖЕНКОВ ДЖЕНКОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Димитър Недялков на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №098/21.11.2012г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ ПДП000448/04.02.2013г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ: ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ
Публикувано 18 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 128/ 18.04.2013г.
“КОНСОРЦИУМ” ООД // ЕИК по БУЛСТАТ 8 1 2 0 1 9 0 6 2
Адрес за кореспонденция гр. БУРГАС, общ.БУРГАС, БОГОРИДИ, №45
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. БУРГАС, общ.БУРГАС, ЖК.ЛАЗУР;УЛ.КАРЛОВО N 3;ЕТ.3
Представлявано от ПЛАМЕН ДЖЕНКОВ ДЖЕНКОВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Димитър Недялков на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №128/27.11.2012г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ ПДП000452/04.02.2013г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ: ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ
Публикувано 18 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№94-00-2093/12.04.2013 год.

С настоящето на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на УПИ ХІІ-249, кв.4 /61056.502.36/ по плана на с.Равда, че е издадена виза за проектиране преустройство на магазин в банков офис от съществуваща сграда с идентификатор 61056.502.36.1.61 по КК на с.Равда.
.
Публикувано 12 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews