Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е 94-00-2840/14.05.2013г.

Община Несебър съобщава на собствениците на ПИ:39164.11.437; 39164.11.438; 39164.11.439; 39164.11.440, 39164.11.461; 39164.11.462; 39164.12.27; 39164.12.33, 39164.12.104, 39164.12.138; 39164.12.638 и 39164.12.639, че с Решение №1/30.04.2013г. са приети експертни оценки за определяне на справедлива пазарна стойност на обезщетенията на имоти в землището на с.Кошарица попадащи в границите на сервитута изменение на ПУП-ПП за обект ”ВЛ 110 кV п/ст „Айтос- п/ст ”Слънчев бряг -запад”

Решението с приложенията се намират в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
Настоящото решение може да се обжалва по реда на АПК в 14 дневен срок чрез Община Несебър пред Административен съд - Бургас.
Публикувано 14 May 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД № 324 /15.04.2013 г.

На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане.

ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2013 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел II на Наредбата, а именно:
Публикувано 09 May 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:
Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад, върху терени общинска собственост по схеми, одобрени от главния архитект на община Несебър, през сезон 2013 г., че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра на административно обслужване на община Несебър – Офис №2, гише №5. Заявление по образец, съответно за дейността, която желаят да извършват.
за гр. Несебър
1. Алея на занаятите, борса сувенири (рибна борса)
2. Художници, приложници, портретисти
3. Поставяне на маси пред заведения за хранене
4. Поставяне на съоръжения за търговска дейност пред дома
...
Публикувано 30 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
В изпълнение на т.1.1 от Решение №439 от Протокол №14/ 05.04.2013г. на Общински съвет - Несебър, община Несебър обявява списък на свободните мери и пасища, собственост на община Несебър.
.
Публикувано 29 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews