Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” № 10, отдел”Инвестиционна политика” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364
СЪОБЩЕНИЕ
На 29.05.2013г. от 11:00 ч. в сградата на Общинска Администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ще се проведе публично заседание на Комисията, съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с изпълнение на Решение №1465/11.12.2012г. на Комисията за защита на конкуренцията и Решение №5744/23.04.2013г. на Върховния административен съд по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Извършване на СМР - рехабилитация на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационна мрежа по проект: "Изграждане и реконструкция на водопроводна и битово фекална канализационна мрежа на с. Тънково, Община Несебър”
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие
Публикувано 27 May 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НА 29.05.2013 г. /СРЯДА/ ОТ 10.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА „МЕЛСА” НА УЛ. „ИВ. ВАЗОВ” 12 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОВИ НАИМЕНОВАНИЯ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ СА ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВАТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

.
Публикувано 22 May 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект „Традиции и занаяти – трансграничен мост на сътрудничество“ – 5 броя преместваеми обекти в УПИ I-136, кв.64 (11538.501.136) по плана на гр.Свети Влас, Община Несебър.

Лице за контакти: Ани Николова
Тел. 0893303637


.
Публикувано 21 May 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-2940/16.05.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собственика на УПИ V-498, кв.31Б /61056.501285/ по плана на с Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІV-501 в кв.31Б /61056.501.294/ по плана на с.Равда .
Проектът предвижда преотреждане на УПИ ХІV-501 в кв.31Б от „За жилищно строителство” на „За курортно строителство”. Плана за застрояване касае отреждане на имота за курортно строителство със срадна височина и установяване на устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=12.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 16 May 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews