Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-3470/10.06.2013г.
Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №90/09.04.2013г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрено изменение на подробния устройствен план , в частта му план за застрояване за УПИ ІV-788 с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.420, находящ се в кв.56 по плана на гр.Несебър, който план касае промяна устройствена зона на УПИ ІV-788 от „Жм” на „Жс” и установяване на устройствени показатели, както следва : Кпл.=70%, Кинт. = 2,00, максимална височина на застрояване Нк=9,00м. и минимално озеленена площ от 30%, при запазване на свързано едноетажно застрояване с УПИ ІІІ-788, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №90/09.04.2013г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 10 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Министерство на отбраната обявява прием на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военно формирование 26340 - София
1. Със заповед № ОХ - 380/28.05.2013 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военно формирование 26340 - София, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс:

ВИЖ ТАБЛИЦА 1

ВИЖ ТАБЛИЦА 2
Публикувано 10 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК НА
22.06.201 Зг. "ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА"

Начална спирка // Крайна спирка
гр. Несебър-стара част // Гробищен парк
07:00 ч. 07:30 ч.
07:45 ч. 08:30 ч.
08:45 ч. 09:30 ч.
10:30 ч. 11:00 ч.
11:30 ч. 12:00 ч.
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСА ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК ОТ СЛ.БРЯГ
Начална спирка 08:00 Ч.-Аква парк, блок Строител,Гробищен парк
Крайна спирка 09:30 Ч.-Гробищен парк, блок Строител,Аква парк
Публикувано 07 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 06 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 06 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews